Przypomniał, że składki trafiające do NFZ są pobierane z dochodu ubezpieczonego. Gdyby więc pracownik nie otrzymał dodatkowych środków, to uzyskałby odpowiednio niższe wynagrodzenie.
Reklama
Chodziło o informatyka mieszkającego w Polsce, ale zatrudnionego przez firmę niemiecką. Zgodnie z umową o pracę informatyk otrzymywał nie tylko wynagrodzenie, ale także równowartość składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i na Fundusz Pracy, w części finansowanej przez pracodawcę. Jednocześnie niemiecka firma zawarła z informatykiem umowę, na mocy której upoważniła go do wypełniania wszystkich obowiązków ubezpieczeniowych. Takie porozumienie jest zgodne z unijnym prawem, wynika m.in. z art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE. L. 09.284.1).

Reklama
Informatyk uważał, że powinien zapłacić w Polsce podatek tylko od wynagrodzenia, bo pozostałe kwoty otrzymał jedynie w celu uregulowania obowiązków wobec ZUS i NFZ. Nie są więc one przychodem, bo nie mają charakteru trwałego i bezzwrotnego – twierdził.
Dyrektor katowickiej izby przyznał mu rację tylko częściowo. Zgodził się z nim, że środki otrzymane na pokrycie składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne nie będą przychodem informatyka, jeżeli zostaną w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Nie dotyczy to jednak kwot otrzymanych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – uznał dyrektor. Powołał się na art. 85 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane z dochodu ubezpieczonego, czyli pracownika. To oznacza, że pieniądze przekazane na ten cel przez pracodawcę są przysporzeniem pracownika podlegającym opodatkowaniu.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 stycznia 2015 r., nr IBPBII/1/415-862/14/MK