Zaliczki na podatek można wpłacać w formie uproszczonej lub kwartalnie. Trzeba jednak do 20 lutego poinformować o tym urząd skarbowy. Z kolei do końca miesiąca, a w tym roku wyjątkowo do 2 marca, należy wystawić PIT-11 lub PIT-40, ale uwaga – dla fiskusa tylko w wersji elektronicznej!
Data ta jest ważna zarówno dla podatników zamierzających wpłacać zaliczki na podatek raz na kwartał, jak i dla tych, którzy chcą skorzystać z ułatwień i stosować zaliczki uproszczone.
Zaliczki kwartalne
Zawiadomienie o wyborze odprowadzania zaliczek raz na kwartał mogą składać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych lub podmioty, w tym spółki kapitałowe, które są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i mają status małego podatnika.
Wspomniane zawiadomienie należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego roku podatkowego (w przypadku osób prawnych, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym – do 20. dnia drugiego miesiąca przyjętego roku podatkowego).
Natomiast podatnik, który rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, składa zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Mały podatnik
Za małych podatników uznaje się tych, u których wartość przychodów ze sprzedaży (w tym z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro przeliczonej na złote, według średniego kursu NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł (na 2015 r. kwota ta w przeliczeniu na złote wynosi 5 mln 15 tys. zł).
Oświadczenie należy złożyć (lub przesłać) na piśmie, jednak brak jest ustawowego wzoru. Przykładowe wzory oświadczeń dostępne są na stronach internetowych izb skarbowych oraz urzędów skarbowych, a także w ich placówkach. Możliwe jest również przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie podania na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu przez powszechny system teleinformatyczny ePUAP (www.epuap.gov.pl).
W piśmie tym należy wskazać dane podatnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, NIP. Na końcu należy się podpisać. Tak złożone zawiadomienie jest skuteczne w latach następnych. Podatnik, który chce zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek, powinien powiadomić urząd skarbowy również w terminie do 20 lutego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.
Uwaga!
Niezachowanie terminów do złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnej metody wpłacania zaliczek oznacza brak możliwości stosowania tej metody przez podatnika
Podatnik może odprowadzać zaliczki kwartalne na zasadach ogólnych, według skali 18 proc. i 32 proc. albo też według liniowej stawki 19 proc., zależnie od stawki, według jakiej opodatkowuje swój dochód.
Zaliczki odprowadzane na konto urzędu skarbowego co kwartał mogą być pewnym udogodnieniem dla firm, ponieważ zamiast odprowadzać podatek każdego miesiąca, mogą płacić go co trzy miesiące. Wtedy jednak wysokość zaliczek jest trzykrotnie wyższa od zaliczek odprowadzanych miesięcznie.
Co nowego w interpretacjach
W przypadku dokonania w ciągu roku podatkowego zmiany prawa do udziału w zysku spółki komandytowej, wspólnik będący komandytariuszem powinien uiścić zaliczkę kwartalną na podatek dochodowy od osób fizycznych za kwartał, począwszy od którego zmiana zaistniała, w wysokości wynikającej z nowej wysokości prawa do udziału w zysku spółki.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 30 października 2014 r. (nr IPTPB1/415-418/14-5/KO)
W przypadku wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania i spełnienia warunków uprawniających do opodatkowania przychodów tą formą, na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania. Zasadę tę mogą stosować wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki – w roku poprzedzającym rok podatkowy – nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 tys. euro.
W przypadku podatników rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku podatkowym nie jest możliwy wybór kwartalnej formy rozliczania ryczałtu na ten rok.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 lipca 2014 r. (nr ITPB1/415-517/14/WM)
Zaliczki uproszczone
Zarówno podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i prawnych, którzy w danym roku podatkowym kontynuują swoją dzialalność i spełniają określone wymagania, mogą wybrać wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej. W tym celu muszą złożyć pisemne zawiadomienie w terminie do 20. lutego we właściwym urzędzie skarbowym.
Opłacanie zaliczek w formie uproszczonej polega na tym, że podatnik może wpłacać zaliczki nie od dochodu powstającego na bieżąco, ale od dochodu z poprzedniego roku podatkowego albo sprzed dwóch lat. Przedsiębiorcy zgodnie z tą metodą będą wpłacać zaliczki miesięczne równe 1/12 kwoty podatku obliczonego od dochodu uzyskanego w latach poprzednich. Zaliczki te oblicza się na podstawie dochodu z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu złożonym w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Z tej formy rozliczenia mogą też skorzystać indywidualni przedsiębiorcy opodatkowani według liniowej 19-proc. stawki.
Ponadto podatnik musi pamiętać, że w niektórych sytuacjach ustalona kwota zaliczki w formie uproszczonej może ulec modyfikacji. Tak będzie, jeśli na skutek korekty zeznania podatkowego przez przedsiębiorcę zmieni się wysokość dochodu z poprzednich okresów podatkowych (czyli tego dochodu, który został przyjęty do obliczenia uproszczonych zaliczek).
Modyfikacji zaliczek trzeba dokonać również wtedy, gdy wysokość dochodu za poprzednie okresy podatkowe, przyjęte do obliczenia uproszczonych zaliczek wynikiem decyzji organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
Niezachowanie terminów do złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnej metody wpłacania zaliczek oznacza brak możliwości stosowania tej metody.
Uwaga!
Odprowadzania zaliczek w formie uproszczonej nie mogą wybrać podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność. Przykładowo wysokość zaliczek uproszczonych w PIT na 2015 r. obliczana jest na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu PIT-36 albo PIT-36L za 2013 r. albo za 2012 r. (gdy roczny dochód przekroczył 3091 zł). Jeżeli w poprzednich latach podatnik nie wykazał dochodu z działalności gospodarczej powyżej kwoty wolnej, to nie może wpłacać zaliczek w formie uproszczonej [przykład]
Uprawnień w opłacaniu zaliczek nie można łączyć. Oznacza to, że jeśli podatnik wybrał uproszczoną formę odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, to nie może opłacać tych zaliczek w okresach kwartalnych, i na odwrót.
Omawiane zawiadomienie wymaga formy pisemnej, lecz brak ustawowego wzoru. Przykładowe wzory oświadczeń dostępne są na stronach internetowych izb skarbowych oraz urzędów, a także w ich placówkach. Możliwe jest też przesłanie zawiadomienia za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie podania na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu przez powszechny system teleinformatyczny ePUAP (www.epuap.gov.pl).
Co nowego w interpretacjach
Spółka przejmująca będzie posiadała prawo do kontynuacji metody uiszczania zaliczek w formie uproszczonej w dotychczasowej wysokości niezależnie od tego, czy w wyniku połączenia przez przejęcie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej, czy też księgi rachunkowe spółki przejmowanej nie zostaną zamknięte. Organ w pełni podzielił stanowisko podatnika przedstawione we wniosku o interpretację.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 października 2014 r. (nr IPTPB3/423-249/14-2/KC)
W przypadku łączenia się spółek kapitałowych w celu obliczenia wysokości uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na 2015 r. spółka przejmująca powinna uwzględnić tylko podatek należny, wykazany przez siebie samą w zeznaniu CIT-8 złożonym za 2013 rok, bez uwzględniania podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym przez spółkę przejmowaną za 2013 rok.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2014 r. (nr IBPBI/2/423-930/14/JD)
Tylko przez internet
Płatnicy nie mają już wyboru. Jeśli do końca stycznia nie przesłali informacji PIT-11 oraz PIT-40 do urzędu skarbowego w formie papierowej, są skazani na wersję elektroniczną.
Do końca lutego płatnicy mają obowiązek przesłać informacje PIT-11 i PIT-40 – do urzędu skarbowego oraz podatnika. Muszą pamiętać, że fiskusowi trzeba przekazać informacje w formie elektronicznej. W ten sam sposób trzeba przesłać PIT-8C oraz IFT-1R/ IFT-1R.
Przesyłając PIT-11 lub PIT-40 drogą elektroniczną, płatnik, będący osobą prawną musi użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Natomiast płatnicy PIT (oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika), będący osobami fizycznymi, mogą podpisać formularze danymi autoryzującymi.
W praktyce oznacza to, że płatnicy (osoby prawne) muszą kupić e-podpis weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nie można go niestety zastąpić profilem zaufanym ePUAP, co potwierdziło w specjalnym komunikacie Ministerstwo Finansów. Nie można również powyższych formularzy wysłać za pomocą ePUAP. Resort wyjaśnił, że deklaracje i informacje składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej muszą trafić do urzędów poprzez system e-Deklaracje.
W praktyce płatnicy oraz podatnicy mogą składać deklaracje i informacje podatkowe za pośrednictwem bramki e-Deklaracje. Formularze PIT-8C, PIT-11, PIT-R oraz PIT-40 można również przesyłać za pomocą Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD). W obu przypadkach obowiązują nieco odmienne procedury. Są one dedykowane do różnych grup odbiorców.
Osoby i firmy, które zdecydują się na skorzystania z bramki e-Deklaracje, mają w praktyce kilka opcji do wyboru: formularze interaktywne, aplikację e-Deklaracje Desktop, programy dostarczone przez producentów oprogramowania finansowo-księgowego lub innych producentów.
Formularze interaktywne oraz aplikacja przeznaczone są głównie dla osób fizycznych i ewentualnie podmiotów, które nie mają zbyt wielu formularzy do wysłania. W praktyce informacje i deklaracje wypełniamy w tych przypadkach, wpisując dane ręcznie, za pomocą programu komputerowego. Zaczynamy od pobrania formularza, aplikacji i niezbędnego oprogramowania ze strony www.e-deklaracje.gov.pl (zakładka e-deklaracje). Ministerstwo zamieściło na tej stronie również instrukcję wypełniania formularzy elektronicznych.
W skrócie wystarczy pobrać formularz, wypełnić go danymi, podpisać – stosując e-podpis z kwalifikowanym certyfikatem lub dane autoryzujące – wysłać do właściwego urzędu skarbowego, a na końcu pobrać urzędowe poświadczenie odbioru.
Płatnicy i podatnicy mogą wysłać również formularze podatkowe poprzez specjalną aplikację lub moduł zainstalowany bezpośrednio w posiadanym systemie finansowo-księgowym, o ile producent oprogramowania go przewidział.
Natomiast Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) przeznaczona jest dla podmiotów, które mają setki lub tysiące formularzy do przesłania. Bramka umożliwia bowiem złożenie w ramach jednego dokumentu i w jednej transmisji danych do 20 tysięcy PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki. Firmy, które zdecydują się wysłać formularze przez UBD, muszą pamiętać, że służą do tego formularze oznaczone jako: PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-RZ oraz PIT-40Z.
Aby skorzystać z bramki, niezbędny jest specjalny moduł dostarczony przez producenta oprogramowania finansowo-księgowego lub innego producenta zewnętrznego.
Podatnicy i płatnicy, którzy chcą wysłać PIT-11, PIT-40 lub inną deklarację, mogą również skorzystać z pomocy pełnomocnika. W takim przypadku trzeba udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji na formularzu UPL-1 i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej. Resort finansów wyjaśnia, że jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.
Płatnicy powinni pamiętać również o tym, że muszą wysłać informacje PIT-11 i PIT-40 pracownikom. W tym przypadku można wybrać: papierowe formularze lub elektroniczne. W tym ostatnim przypadku formularz trzeba wysłać na konto e-mail wskazane przez pracownika i podpisać go bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem.
PRZYKŁAD 1
Jak ustalić wysokość
Przedsiębiorca zdecydował, że w 2015 r. chce opłacać zaliczki w formie uproszczonej. W 2013 r. uzyskał 55 tys. zł dochodu z działalności gospodarczej. Wykazał go w deklaracji złożonej w 2014 r.
● Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (18 proc. lub 32 proc.)
55 tys. zł x 18 proc. – 556,02 zł = 9343,98 zł
Kwota zaliczki: 779 zł* (9343,98 zł / 12 miesięcy)
● Przy opodatkowaniu według 19-proc. liniowej stawki
10 tys. zł x 19 proc. = 10 450 zł
Kwota zaliczki: 871 zł* (10 450 zł / 12 miesięcy)
*Od kwoty zaliczki przedsiębiorca może odjąć kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75 proc. podstawy jej wymiaru.