Interpretacja
Podział bez spłat małżeńskiego majątku wspólnego, korzystny tylko dla jednej strony, nie oznacza, że może ona potrącić wydatki poniesione przez współmałżonka – wynika z interpretacji dyrektora katowickiej izby.
Sprawa dotyczyła małżonków, którzy w lutym 2011 r. zawarli intercyzę i podzielili posiadane dobra. Na podziale skorzystała żona, która bez dodatkowych spłat przejęła dwie nieruchomości. W 2014 r. sprzedała jedno z mieszkań.
Kobieta uważała, że dochód może pomniejszyć o wszystkie koszty poniesione na jego nabycie. Argumentowała, że lokal został nabyty do majątku wspólnego, co oznacza, że nie można określić, w jakiej części każdy z małżonków poniósł wydatki na jego zakup. Powołała się na potwierdzający jej stanowisko wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 31 stycznia 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 828/12).
Dyrektor katowickiej izby był innego zdania. Wskazał, że kobieta de facto dwukrotnie nabyła własność udziałów w mieszkaniu. Pierwszy raz odpłatnie, gdy wraz z mężem je kupowała, drugi raz nieodpłatnie, gdy dzieliła z nim majątek. To oznacza, że tylko w pierwszym przypadku może rozliczyć koszty zakupu, i to tylko ich połowę. Nie ma prawa do odliczenia części kosztów poniesionych przez męża, skoro w ogóle go nie spłaciła.
Zdaniem dyrektora kobieta może odliczyć od dochodu tylko udokumentowane nakłady zwiększające wartość lokalu oraz kwotę ewentualnego podatku od spadków i darowizn, zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o PIT.
Dyrektor podkreślił, że wskazany przez kobietę wyrok WSA jest nieprawomocny i została od niego złożona skarga kasacyjna.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 stycznia 2015 r., nr IBPBII/2/415-934/14/ŁCz