Możliwa jest taka konstrukcja, w której działalność nie będzie sztuczna i prowadzona wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych.
Działalność typowej spółki holdingowej opiera się zazwyczaj na inwestycjach w akcje i udziały innych spółek w celu uzyskania w przyszłości dochodu z tych inwestycji. Takie dochody mogą przybrać charakter dywidendy, odsetek bądź zysku ze sprzedaży akcji/udziałów.
Aktywność spółki holdingowej zasadniczo nie wymaga fizycznej obecności personelu ani wyposażenia. Wszelkie decyzje zarządcze są podejmowane na innym szczeblu struktury holdingu – na poziomie spółki dominującej. Nie budzi jednak wątpliwości, że spółka holdingowa jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, generującym określony zysk.