Naczelny Sąd Administracyjny postanowił wczoraj skierować w tej sprawie pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE.
Reklama
Chodzi o przepisy dotyczące opodatkowania towarów w momencie likwidacji działalności. Artykuł 14 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że opodatkowaniu podlegają towary wytworzone przez podatnika oraz takie, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, a przysługiwało prawo do odliczenia od nich podatku naliczonego.

Reklama
Od dawna trwa spór, czy przepis ten w ogóle dotyczy środków trwałych, a nie tylko obrotowych.
Pytanie NSA idzie jednak o krok dalej – czy, zakładając, że przepis odnosi się również do środków trwałych, obowiązuje on również wobec tych, dla których minął już okres korekty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 91 ust. 2. Z kolei z art. 91 ust. 4 wynika, że po upływie okresu korekty nie uważa się, by środki trwałe nadal były wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu. W takim razie nie powinno być od nich również podatku przy likwidacji – uważają podatnicy.
Ministerstwo Finansów jest innego zdania.
NSA uznał, że rozwiązanie tej sprawy wymaga wykładni prawa unijnego – art. 18c i art. 157 dyrektywy o VAT, których odpowiednikami są polskie przepisy. Dopiero wtedy będzie można ocenić, czy polska wykładnia art. 14 powinna podlegać wykładni literalnej, za którą optuje MF, czy trzeba przy niej uwzględniać także treść art. 91 ustawy o VAT – powiedziała sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek.
NSA zwrócił uwagę, że ten problem dostrzegany był już na tle poprzednio obowiązującej regulacji w art. 6a z ustawy z 1993 r.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 5 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 255/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia