Chodziło o podatniczkę, która w latach 80. XX w. otrzymała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. W 2009 r. zostało ono przekształcone w prawo własnościowe.

Spór z fiskusem dotyczył tego, od której daty należy liczyć pięcioletni termin, po upływie którego podatniczka mogłaby sprzedać mieszkanie bez podatku dochodowego. Ona sama uważała, że tą datą jest moment przydzielenia jej lokatorskiego prawa do lokalu. Argumentowała że od tego czasu jest w nim zameldowana i mieszka nieprzerwanie przez ponad 30 lat. W związku z tym – tłumaczyła – mieszkanie należy do niej już od chwili przydziału, a w 2009 r. tylko doszło do przekształcenia prawa lokatorskiego we własnościowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że podatniczka nabyła lokal na własność dopiero w 2009 r. Wcześniej była jedynie użytkownikiem mieszkania należącego do spółdzielni. Fiskus zwrócił uwagę na to, że podatniczka powołuje się na dwa całkiem różne prawa. To, które otrzymała w latach 80., było niezbywalne, nie przechodziło na spadkobierców i nie podlegało egzekucji, natomiast prawo własności, które nabyła później, ma wszystkie te cechy. Nie można więc mówić o żadnej ciągłości tych praw – podkreślił dyrektor.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł tak samo. Wyjaśnił, że samo dysponowanie lokalem nie oznaczało, że podatnik nabył go na własność. Nastąpiło to dopiero z chwilą przekształcenia prawa lokatorskiego we własnościowe. W związku z tym pięcioletni termin, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, liczy się dopiero od nabycia prawa majątkowego, jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Wątpliwości co do tego nie miał także Naczelny Sąd Administracyjny. Wyjaśnił, że kwestia ta została już rozstrzygnięta w orzecznictwie sądów. Sądy są zgodne co do tego, że przydział lokatorski nie jest prawem majątkowym Potwierdza to m.in inny wyrok NSA (sygn. akt II FSK 192/09).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 27 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3118/12 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia