Sprawa dotyczyła spółki świadczącej usługi leasingu operacyjnego. Klientom, którzy już w momencie zawarcia umowy są zdecydowani na zakup, a terminowo wywiązują się z innych umów i są wiarygodni finansowo, spółka chciała zaoferować możliwość zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, czyli z zastrzeżeniem prawa własności. Miała być ona zawierana wraz z umową leasingu, a sprzedaż następowałaby za określoną w niej cenę. Jeśli klient nie regulowałby rat zgodnie z harmonogramem albo gdyby umowa leasingu została przedterminowo rozwiązana, wówczas przestałaby wiązać strony także umowa sprzedaży.
Spór toczył się o to, co będzie przychodem spółki. Ona sama uważała, że będzie nim wartość wykupu przedmiotu leasingu ustalona w umowie leasingowej. To oznaczałoby, że mogłaby być ona niższa od wartości rynkowej (art. 17c ustawy o CIT).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazywał natomiast, że taka korzyść podatkowa jest przewidziana wyłącznie dla umów leasingu. Jeśli przeniesienie własności ma nastąpić po zakończeniu umowy, to w grę powinny wchodzić przepisy o sprzedaży. A te mówią o wartości rynkowej. Nie można zawrzeć równocześnie dwóch umów dotyczących tej samej rzeczy. Sprzedawca, który sprzedał rzecz, nie może jednocześnie oddać ją kupującemu w leasing. Kupujący z kolei nie może jednocześnie w stosunku do tej samej rzeczy wykonywać obowiązków z tytułu umowy sprzedaży i umowy leasingu – tłumaczył organ.
WSA oddalił skargę spółki. Zaznaczył, że mimo obowiązującej podstawowej zasady swobody umów, nie można zawierać takich, których konsekwencje prawne byłyby ze sobą sprzeczne. W tej sprawie inaczej wyglądać będzie rozliczenie na podstawie umowy sprzedaży, a inaczej leasingu i nie można dla celów podatkowych mieszać obu tych umów. Sąd nie zgodził się z opinią spółką, że przychód będzie określony w wysokości oznaczonej w umowie leasingu na podstawie art. 17c ustawy o CIT.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 28 stycznia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1184/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia