Podatniczka, która stała się wspólnikiem spółki komandytowej po zmarłym mężu, może opodatkować swoje przychody tak jak spadkodawca, czyli liniowym PIT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która wprost przejęła spadek po zmarłym mężu. Odziedziczyła ogół praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej. Spadkodawca opodatkowywał dochody z uczestnictwa w tej spółce liniowym PIT według stawki 19 proc. Kobieta, która wstąpiła w obowiązki w spółce, kontynuowała działalność gospodarczą.
Spór sprowadzał się do tego, czy może ona opodatkować swoje przychody jako wspólnika spółki komandytowej liniowym PIT.
Kobieta uważała, że tak, ponieważ odziedziczyła w spadku prawa i obowiązki komandytariusza. Skoro kontynuuje po zmarłym mężu prowadzenie działalności jako wspólnik spółki komandytowej, może opodatkować przychody tak jak spadkodawca. Podatniczka uzasadniła, że prawo do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podlega sukcesji podatkowej zgodnie z art. 97 par. 2 ordynacji podatkowej. Wynika z niego, że sukcesja praw jest możliwa pod warunkiem, że chodzi o prawo związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika oraz że spadkobierca kontynuuje prowadzenie tej działalności na własny rachunek. Podatniczka wskazała, że oba warunki spełniła. Uważała też, że prawo opodatkowania dochodów według liniowego PIT ma charakter niemajątkowy. Gdyby jednak nawet uznać, że ma ono charakter majątkowy, to i tak może je odziedziczyć.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tą argumentacją. Przywołał art. 97 par. 1 ordynacji podatkowej, z którego wynika, że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Z kolei art. 97 par. 2 stanowi, że jeżeli na podstawie przepisów prawa podatkowego spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym związane z prowadzoną działalnością, to uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego jej prowadzenia na ich rachunek.
Organ wskazał, że wybór liniowego PIT jest prawem niemajątkowym. Jest to jednak prawo konkretnego podatnika, które wygasło wraz z jego śmiercią i nie przechodzi na spadkobiercę. Skoro podatniczka nie złożyła własnego oświadczenia o wyborze liniowego PIT, to jej dochody będą opodatkowane na zasadach ogólnych.
Innego zdania były jednak sądy. WSA w Bydgoszczy wyjaśnił, że sukcesja podatkowa spadkobierców obejmuje zarówno majątkowe prawa i obowiązki, jak i prawa niemajątkowe. W przypadku praw niemajątkowych ich przejęcie jest możliwe tylko w sytuacji, gdy były one związane z prowadzoną przez spadkodawcę działalnością gospodarczą i pod warunkiem, że spadkobierca dalej będzie prowadził tę działalność na własny rachunek (art. 97 par. 2 ordynacji).
Zdaniem WSA wybór sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według liniowego PIT jest prawem niemajątkowym, ale może być ono dziedziczone. Skoro skarżąca kontynuuje działalność po zmarłym mężu, to jej dochody są opodatkowane w ten sam sposób, czyli liniowym PIT.
Zgodził się z tym NSA. Sędzia Maciej Jaśniewicz wyjaśnił jednak, że prawo do liniowego PIT jest prawem majątkowym. NSA orzekł, że spadkobierca nie mógł wybrać opodatkowania, skoro spadkodawca wybrał podatek liniowy. Skarżąca nie musiała więc składać oświadczenia o wyborze liniowego PIT. Prawo to przeszło na nią z chwilą otwarcia spadku, z mocy prawa.
Tak samo NSA orzekł już w wyroku z 7 czerwca 2022 r. (sygn. akt II FSK 2579/19). ©℗

orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 lipca 2022 r., sygn. akt II FSK 1326/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia