Pan Witold (lat 30, kawaler) prowadzi od grudnia 2020 r. indywidualną działalność gospodarczą, świadcząc usługi informatyczne (62.09 Pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych). Działalność tę wykonuje jako samozatrudniony, gdyż nie zatrudnia pracowników, a usługi świadczy na rzecz jednej firmy X z siedzibą we Wrocławiu. Pan Witold jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się na zasadach ogólnych (tj. nie wybrał kasowej metody rozliczenia VAT) za okresy miesięczne. Zgodnie z umową usługi rozliczane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych, a miesięczne wynagrodzenie wynosi 10 000 zł netto (umowa obowiązuję w niezmienionym kształcie od 1 stycznia 2022 r.). Pan Witold wystawił 4 lipca 2022 r. fakturę za usługi za czerwiec 2022 r. na kwotę 12 300 zł (kwota netto: 10 000 zł, VAT: 2300 zł). Wynagrodzenie to otrzymał na rachunek bankowy 11 lipca 2022 r. Koszty uzyskania przychodów za czerwiec 2022 r. (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i składka na Fundusz Pracy) wyniosły 2000 zł. Łączne przychody za okresy od stycznia do czerwca 2022 r. wyniosły 60 000 zł, a łączne koszty uzyskania przychodów (w tym składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) za okres od stycznia do czerwca 2022 r. wyniosły 12 000 zł. Zaliczki na PIT pan Witold rozlicza na zasadach ogólnych (skala podatkowa) za okresy miesięczne, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Obliczając wysokość zaliczek w trakcie 2022 r., przedsiębiorca nie korzystał z ulgi dla klasy średniej. Łączna wysokość zaliczek zapłaconych za okresy od stycznia do maja 2022 r. to 1700 zł, a pierwszą zaliczkę przedsiębiorca zapłacił za kwiecień 2022 r. w wysokości 340 zł. Zapłacona za maj 2022 r. zaliczka wyniosła 1360 zł (1700 zł - 340 zł). Pan Witold nie kwalifikuje się do objęcia ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT). Poza działalnością gospodarczą nie uzyskuje w 2022 r. innego rodzaju przychodów, w szczególności ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście ani z praw majątkowych. Pomiędzy przedsiębiorcą a firmą X nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o VAT. Jak pan Witold powinien rozliczyć wynagrodzenie otrzymane za usługi informatyczne za czerwiec 2022 r. na gruncie PIT (w związku z nową skalą podatkową) oraz VAT?
PIT
Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych VAT za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy o PIT). W analizowanej sprawie przychodem będzie kwota netto wynagrodzenia miesięcznego za czerwiec 2022 r., tj. kwota 10 000 zł.