Od 2022 r. ulga dla frankowiczów dotyczy umorzonej części nawet kilku kredytów. Ważne, żeby podatnik zaciągnął je na jedną inwestycję mieszkaniową. Przed 2022 r. preferencja była tylko na jeden kredyt.

Chodzi o osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na mieszkanie w walucie obcej i zawarły ugodę z bankiem, na podstawie której bank umorzył im całość lub część kredytu. Od umorzonej części nie ma PIT. W 2022 r. dotyczy to również umorzenia kilku kredytów, byle zostały one zaciągnięte na realizację wyłącznie jednej inwestycji mieszkaniowej.
Warunkiem braku PIT jest, aby podatnik nie korzystał wcześniej z umorzenia innego kredytu mieszkaniowego. Tak wynika z rozporządzenia ministra finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz.U. poz. 592). Dotyczy ono przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., a więc ugód z bankami zawartych w tym okresie.
Do ugód zawartych przed 2022 r. w sprawie umorzenia kredytów walutowych zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r. stosuje się podobną ulgę, przewidzianą we wcześniejszym rozporządzeniu – z 27 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 548).
Różnica polega na tym, że jeśli podatnik zawarł z bankiem ugodę przed 2022 r., a zaciągnął dwa kredyty walutowe i bank umorzył mu część obu zobowiązań, to tylko jedna darowana kwota była bez PIT. Od drugiej trzeba było zapłacić podatek, choćby chodziło o tę samą inwestycję mieszkaniową. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 28 czerwca 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.325.2022.2.ACZ).
Dotyczyła ona małżonków, którzy w lutym 2007 r. zaciągnęli kredyt we frankach szwajcarskich na remont i rozbudowę starego domu. Kilka miesięcy później z powodu niedoszacowania kosztów remontu i wzrostu cen wzięli drugi kredyt, również we frankach – na tę samą hipotekę i ten sam cel mieszkaniowy.
Po 14 latach spłaty w grudniu 2021 r. małżonkowie zawarli ugody z bankiem, na mocy których bank przewalutował im kredyty (z frankowych na złotowe) oraz częściowo umorzył długi.
W związku z umorzeniem części pierwszego kredytu bank zastosował tzw. ulgę dla frankowiczów. Nie zastosował jej natomiast do umorzonej części drugiego kredytu (w sumie prawie 30 tys. zł). Przeciwnie, wystawił obojgu małżonkom PIT-11, z którego wynikało, że muszą zapłacić przy rozliczeniu rocznym ponad 5 tys. zł (według stawki 17 proc.).
Małżonkowie nie zgadzali się z tym i wystąpili o interpretację.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że bank postąpił prawidłowo. Wyjaśnił, że na mocy rozporządzenia z 27 marca 2020 r. nie jest pobierany podatek od kwot umorzonego kredytu udzielonego w walucie obcej, zaciągniętego przed 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe, ale zaniechanie poboru podatku obejmuje tylko dochód (przychód) z jednego takiego umorzenia. Skoro więc małżonkowie zaciągnęli dwa kredyty hipoteczne, to tylko do jednego z nich może być zastosowana preferencja. ©℗