Czynny podatnik VAT zamierza zlikwidować prowadzoną działalność gospodarczą, której składnikiem jest m.in. lokal użytkowy. Po zlikwidowaniu działalności gospodarczej podatnik zamierza wynajmować ten lokal użytkowy. Czy w tej sytuacji podatnik będzie miał obowiązek złożenia zgłoszenia VAT-Z oraz opodatkowania remanentu likwidacyjnego?
W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że działalność gospodarcza w rozumieniu VAT obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT). Powoduje to, że działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT jest m.in. wynajmowanie przez osoby fizyczne składników majątku prywatnego, czyli prywatny wynajem (zob. np. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 września 2017 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.536.2017.2.AB, oraz z 9 listopada 2017 r., nr 0112-KDIL23.4012.397.2017.2.ZD).