Podatnik zlecił montaż paneli fotowoltaicznych. Podczas prac montażowych pracownicy wykonawcy uszkodzili elewację budynku. Podatnik zamierza obciążyć wykonawcę kosztami naprawy elewacji. Czy powinien wystawić notę obciążeniową bez VAT czy refakturę z VAT?
Opodatkowaniu VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W świetle tego przepisu kwoty dokonywanych obciążeń nie zawsze stanowią wynagrodzenie z tytułu dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Takiego charakteru nie mają najczęściej odszkodowania i kary umowne, w związku z czym w efekcie otrzymywania odszkodowań i kar umownych zazwyczaj nie dochodzi do dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT (zob. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 1 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2166/07, interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 stycznia 2015 r., nr IBPP1/443-1312/14/AW, czy interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2017 r., nr 0113-KDIPT1-1.4012.761.2017.1.MW). Jak jednocześnie stanowi art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Dochodzi wówczas do tzw. odsprzedaży usług.