Nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadziła od 2015 r. zmianę reguł dotyczących miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, zawiera kilka rozwiązań, które mogą budzić wątpliwości. Co więcej, pojawiły się głosy sygnalizujące rozwiązania, których w ustawie nie ma.
Tomasz Michalik partner, doradca podatkowy w MDDP / DGP
Nowa procedura dotyczy podatników świadczących takie usługi na rzecz niepodatników z innych państw UE. Zamiast rejestrować się w poszczególnych państwach i tam rozliczać VAT, mogą oni dokonać zgłoszenia w Polsce i rozliczać podatki tych państw za pośrednictwem polskiego organu.
To procedura oparta na dyrektywie 2006/112 i rozporządzeniu Rady 282/2011. W podstawowych punktach jest zatem identyczna w całej Unii. Art. 369f dyrektywy wymaga, aby deklaracje rozliczeniowe były składane za okresy kwartalne w ciągu 20 dni od upływu kwartału bez względu na to, na jaki dzień przypada ten termin. Dlatego polski ustawodawca doprecyzował, że termin ten upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (art. 130c ust. 3 i art. 133 ust. 2a).
To dla nas nowość, dlatego jej konsekwencją była zmiana art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej. Jako zasadę generalną zachowano, że „za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy”, z zastrzeżeniem: „chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej”.
Sprawa wydaje się prosta i oczywista – reguły przesuwania terminu pozostają bez zmian, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej.
A zatem, wbrew niektórym opiniom, rozwiązanie to nie ma i nie może mieć żadnego wpływu na termin złożenia standardowych deklaracji rozliczeniowych VAT. Tym bardziej nie ma zastosowania do jakichkolwiek innych terminów podatkowych wynikających z innych ustaw. Do nich w dalszym ciągu ma zastosowanie reguła generalna (chyba że ustawy te zaczną „stanowić inaczej”).
Jeżeli więc 20. dzień, o którym mowa w procedurze szczególnej rozliczania VAT, przypada w niedzielę, to podatnik ma obowiązek złożyć deklarację nie później niż w tę niedzielę. Jeżeli zaś 25. dzień dotyczący terminu złożenia standardowej deklaracji VAT przypada także w niedzielę, to podatnik może deklarację tę złożyć również w poniedziałek następujący po tej niedzieli.