Procedury
Izba Celna w Krakowie będzie przyjmować wszystkie należności przywozowe i wywozowe. 1 kwietnia wejdą w życie przepisy, które wprowadzą jedno okienko rozliczeniowe w sprawach celnych.
Sejm przyjął poprawki Senatu do przepisów nowelizujących m.in. ustawę o Służbie Celnej oraz o urzędach i izbach skarbowych. Nowe rozwiązanie ma przyśpieszyć i ułatwić obsługę przedsiębiorców w sprawach należności, których ściąganiem zajmują się celnicy (w tym głównie cło, akcyza i VAT od importu).
Izba Celna w Krakowie została wskazana jako właściwa w projekcie rozporządzenia, który został właśnie opublikowany.
Nowelizacja ma też usprawnić kontrole na przejściach granicznych. Celnicy będą mogli wykonywać niektóre czynności przewidziane dziś wyłącznie dla Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy kontrole nie będą wymagały specjalistycznej wiedzy. Chodzi np. o kontrole dokumentów oraz stanu pojazdu dla zwierząt gospodarskich.
Zmiany czekają także administrację podatkową. Izby skarbowe przejmą zadania, które dotychczas były realizowane przez urzędy skarbowe w zakresie obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówień publicznych, obsługi informatycznej. W konsekwencji izba i podległe jej urzędy skarbowe działające na terenie województwa zostaną przekształcone w jedną jednostkę budżetową. Jej kierownikiem będzie dyrektor izby skarbowej, a pracodawcą osób w niej zatrudnionych – izba skarbowa.
Dzięki tym zmianom – jak mówił wielokrotnie wiceminister finansów Jacek Kapica – część pracowników urzędów skarbowych będzie mogła zostać przesunięta do obsługi podatników, do kontroli, a także do komórek zajmujących się postępowaniami i egzekucją.
Zmiana ta nie wpłynie natomiast na dwuinstancyjność postępowań podatkowych.
Inne decyzje Sejmu
Na 84. posiedzeniu posłowie bez poprawek przyjęli projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który dotyczy nieujawnionych dochodów. Nie uwzględniono propozycji poselskiej, by zróżnicować stawkę sanacyjną w zależności od kwoty zatajonych dochodów (pozostanie 75 proc.) Sejm skierował także do prac w Komisji Finansów Publicznych prezydencki projekt ordynacji podatkowej.
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw – czeka na podpis prezydenta