Nabycie nieruchomości wiąże się z koniecznością zapłaty podatku. Dlatego w ciągu 14 dni np. od zakupu mieszkania trzeba przedłożyć do lokalnego samorządu stosowną informację. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą m.in. kary karne skarbowe. Można ich jednak uniknąć

Czy informację powinien złożyć deweloper

Pan Jan kupił mieszkanie od dewelopera. Podpisał akt notarialny 12 stycznia. Czy informację o budynkach i nieruchomościach budowlanych do wójta gminy musi złożyć deweloper – pyta pan Jan.
W związku z transakcją nabycia mieszkania podatnikiem podatku od nieruchomości stał się pan Jan. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ciąży na nim obowiązek podatkowy, który powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Mówiąc prościej skoro 12 stycznia został podpisany akt notarialny przenoszący na pana Jana własność mieszkania, to obowiązek podatkowy powstanie od 1 lutego. Niezależnie od tego, w ciągu 14 dni, licząc od 12 stycznia, czytelnik ma obowiązek złożyć wójtowi gminy informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu ustalonym przez radę gminy.
Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (dotyczy osób fizycznych) lub deklarację na podatek od nieruchomości (dotyczy osób prawnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej) musi złożyć również deweloper. On też ma na to 14 dni, licząc od 12 stycznia. W jego przypadku z końcem stycznia wygaśnie obowiązek podatkowy. Deweloper przestanie być podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do zbytego mieszkania.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1, ust. 3, 6 i 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Czy gmina wezwie do złożenia zeznania

Pani Anna kupiła mieszkanie we wrześniu 2014 r. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że notariusz nie wysłał do urzędu gminy informacji na podatek od nieruchomości. Chce uporządkować tę sprawę. – Czy urząd mnie ukarze, czy też wezwie do złożenia informacji – pyta.
Wójt gminy (to on jest organem podatkowym w przypadku podatku od nieruchomości) może zarówno ukarać czytelniczkę, jak i wezwać ją do złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Zwykle jednak najpierw wzywa do złożenia informacji. Jeśli dotychczas pani Anna nie otrzymała zawiadomienia, powinna sama dopełnić tej formalności. Aby być pewna, że uniknie kary skarbowej, powinna dołączyć czynny żal, czyli pismo, w którym wyjaśnia powody niedopełnienia obowiązku złożenia informacji na podatek od nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Czy za niezłożenie informacji grozi grzywna

Pani Magda kupiła z mężem mieszkanie. Małżonkowie nie złożyli jednak informacji na podatek od nieruchomości. – Czy urząd może nas ukarać grzywną – pyta pani Magda.
Osobie, która nie złoży informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, grożą przede wszystkim odsetki od zaległości podatkowych, o ile powstaną. Jeśli bowiem kupuje ona mieszkanie, które zostało wybudowane w tym samym roku (np. zakończenie budowy nastąpiło w 2014 r. i w tym samym roku lokal został kupiony), to obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia kolejnego roku. W 2014 r. nie powstaną więc zaległości w podatku od nieruchomości.
Za niezłożenie informacji grożą jednak również kary karne skarbowe. Ich wysokość jest co do zasady uzależniona od wysokości uszczuplenia, czyli od wysokości kwoty, która powinna wpłynąć na konto urzędu, a nie wpłynęła. Za niezłożenie informacji do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zwykle w grę wchodzą grzywny i mandaty za wykroczenie skarbowe. W 2015 r. kwota mandatu może wynieść od 175 zł do 3500 zł, a grzywna – od 175 zł do 35 tys. zł. Jeśli gminny organ podatkowy zdecyduje się na ukaranie podatnika, to zwykle powinien to być mandat za wykroczenie skarbowe. Ściągnięciem nie będzie jednak zajmował się urząd gminy, ale urząd skarbowy, któremu ten pierwszy przekaże wniosek o ukaranie.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Czy koniecznie trzeba składać czynny żal

Pan Mateusz w październiku kupił mieszkanie, co potwierdził akt notarialny zawarty u notariusza. Nie złożył jednak informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych do urzędu miasta. – Czy aby uniknąć ewentualnej kary muszę złożyć czynny żal – pyta.
W praktyce urzędy gminy zwykle najpierw przypominają o obowiązku złożenia informacji na podatek od nieruchomości, a dopiero później wszczynają postępowania podatkowe i dążą do ukarania właściciela mieszkania. Aby uniknąć kary, można złożyć czynny żal. Zgodnie z art. 16 kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Czynny żal można złożyć jedynie wtedy, gdy organ podatkowy nie wie jeszcze o wykroczeniu lub nie podjął czynności w związku z nim. Wraz z czynnym żalem trzeba dopełnić formalności, a więc złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, a gdy wymaga to zapłaty podatku – uiścić należność na konto urzędu.
Pan Mateusz powinien więc działać szybko. Jeśli urząd miasta nie podjął jeszcze żadnych czynności, powinien złożyć informację na podatek od nieruchomości na właściwym formularzu i czynny żal, a w nim wyjaśnić, dlaczego nie złożył informacji w terminie.
Podstawa prawna
Art. 16 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.).

Czy błąd może doprowadzić do kontroli

Niewielka spółka z o.o. złożyła deklarację na podatek od nieruchomości, ale popełniła w nim błędy rachunkowe. Czy urząd gminy może ją skontrolować i ukarać?
Organy podatkowe zwykle stosują łagodniejsze środki mające zdyscyplinować podatnika lub wyegzekwować od niego poprawną deklarację. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą wezwać do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia albo poprawienia błędnie wypełnionej deklaracji podatkowej. Jak wynika z art. 274a par. 2 ordynacji podatkowej, w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia w wyznaczonym terminie niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.
Możliwe jest również przeprowadzenie np. kontroli u podatnika. Artykuł 286 par. 1 ordynacji podatkowej daje kontrolującym uprawnienie do wstępu na grunt i do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego. Gmina może więc sprawdzić, czy dane wykazane w deklaracji zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Jeśli natomiast pojawiły się w niej błędy rachunkowe, to organ sam może je poprawić (jeśli są to niewielkie kwoty) lub wezwać do skorygowania deklaracji. Odmowa podatnika może spowodować, że organ podatkowy przeprowadzi postępowanie podatkowe i wyda decyzję określającą wysokość podatku od nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 274a par. 2, art. 286 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Czy umowa przedwstępna oznacza podatek

Pani Joanna podpisała z deweloperem umowę przedwstępną i wpłaciła zaliczkę. – Czy w związku z tym muszę złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych pod rygorem ukarania – pyta czytelniczka.
Umowa przedwstępna jest rodzajem przyrzeczenia, na mocy którego deweloper i pani Joanna zobowiązują się do sprzedaży i zakupu np. lokalu mieszkalnego. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi dopiero z chwilą zawarcia aktu notarialnego, który będzie umową kupna-sprzedaży mieszkania. Oznacza to, że zawarcie umowy przedwstępnej nie rodzi obowiązku złożenia informacji na podatek od nieruchomości. Taki obowiązek powstanie dopiero po zawarcia ostatecznego aktu notarialnego, na mocy którego pani Joanna stanie się właścicielką mieszkania i ewentualnie ułamkowych części wspólnych nieruchomości. Dopiero więc od daty zawarcia aktu notarialnego należy liczyć termin na złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Trzeba ją będzie złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Pani Joanna musi pamiętać, aby informację złożyć na formularzu obowiązującym w tym roku w gminie lub mieście.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).