Izba skarbowa ma trzy miesiące na ponowne wydanie interpretacji, ale termin biegnie dopiero od dnia doręczenia jej akt sądowych – wyjaśnił NSA.
Sprawa dotyczyła fundacji, która złożyła do Izby Skarbowej w Łodzi wniosek o interpretację. Dyrektor ją wydał, trzymając się ustawowego trzymiesięcznego terminu.
Spółka nie zgodziła się z interpretacją i zaskarżyła ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten 7 sierpnia 2012 r. nakazał organowi jeszcze raz przyjrzeć się sprawie.
Akta sądowe dotarły do izby dopiero po upływie dwóch miesięcy (8 października). Kolejna interpretacja – również niekorzystna dla fundacji – została wydana 7 stycznia 2013 r.
Gdy sprawa po raz wtóry trafiła do łódzkiego sądu, ten uznał, że organ naruszył ordynację podatkową, bo wydał interpretację po terminie. Zdaniem WSA czas na jej wydanie minął po trzech miesiącach od dnia, kiedy zapadło sądowe orzeczenie. W uzasadnieniu WSA powołał się na art. 14d ordynacji, zgodnie z którym interpretację wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku. W tym wypadku dniem otrzymania wniosku był dzień wydania orzeczenia – stwierdził WSA. Skoro zatem izba nie dochowała terminu, to wnioskodawca uzyskał milczącą interpretację – uznał sąd.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł, że dyrektor izby skarbowej nie spóźnił się z wydaniem interpretacji. Z art. 286 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) jasno wynika, że termin do załatwienia sprawy przez organ administracji publicznej określony w przepisach prawa lub wyznaczony przez sąd liczy się od dnia doręczenia akt organowi – przypomniała sędzia Dagmara Dominik-Ogińska. W związku z tym – zdaniem NSA – izba miała trzy miesiące na wydanie interpretacji, ale liczone dopiero od dnia, kiedy otrzymała akta z sądu.
Ważne
Zgodnie z uchwałą NSA z 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FPS 7/09) organ podatkowy ma 3 miesiące na samo wydanie interpretacji, do tego terminu nie wlicza się jej doręczenia podatnikowi. Potwierdził to także Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 25 września 2014 r. (sygn. akt K 49/12)
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 13 stycznia 2015 r., sygn. akt I FSK 118/14.