Sprawa dotyczyła wspólnika spółki komandytowej (wówczas jeszcze osobowej w rozumieniu przepisów podatkowych), która była właścicielem znaków towarowych i udzieliła komandytariuszowi licencji na korzystanie z nich. Miała również wierzytelności z tytułu weksli wystawionych przez wspólnika. Przysługiwały jej w związku z tym odsetki od nich.
Wspólnicy postanowili rozwiązać spółkę na podstawie art. 67 w zw. z art. 58 kodeksu spółek handlowych. W wyniku tego majątek spółki (w tym znaki towarowe, wierzytelności względem wspólnika z tytułu weksli własnych i odsetek od nich) trafiłyby do wspólników proporcjonalnie do przysługującego im udziału w zysku.