Zdaniem Irena Lipowicz, mister powinien zająć się tym problemem i rozważyć, czy nie należałoby zmienić przepisów.
Reklama

Reklama
Problem dotyczy zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych. Często nie mają one rachunku bankowego ani nie decydują się na zwrot przekazem pocztowym ze względu na dodatkowe koszty. Udzielają więc pełnomocnictwa członkom rodziny do odbioru nadpłaty podatku w kasie urzędu skarbowego. Przepisy ordynacji podatkowej nie regulują jednak zasad udzielania takiego pełnomocnictwa.
W praktyce – jak wskazała RPO – pojawiają się rozbieżne stanowiska co do formy, w jakiej podatnik powinien udzielić takiego pełnomocnictwa. Niektóre urzędy wymagają poświadczenia u rejenta, powołując się m.in. na art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo notarialne (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 164). Zgodnie z tym przepisem notariusz poświadcza: własnoręczność, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, datę okazania dokumentu.
Zdaniem rzecznika wymóg notarialnego potwierdzenia pełnomocnictwa jest jednak nieuzasadniony. Rzecznik wskazała, że potwierdził to już departament administracji podatkowej Ministerstwa Finansów w piśmie z 7 lutego 2014 r. (nr AP8-063-8/ECJ/2013/4) przesłanym do biura RPO. Z pisma tego wynikało, że przepisy ordynacji podatkowej nie wymagają poświadczenia własnoręczności podpisu mocodawcy na pełnomocnictwach w sprawach nieprocesowych.
Wystąpienie rzecznika praw obywatelskich do ministra finansów z 3 grudnia 2014 r., nr V.511.158.2014.EG