Znowelizowana ustawa o PIT poszerza katalog zwolnień podatkowych. Znalazły się w nim nie tylko odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądów z tytułu ustanowienia służebności, lecz również wynagrodzenia przekazane zgodnie z przepisami regulującymi tę materię w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 120) zwolnione z podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

• ustanowienia służebności gruntowej;
• rekultywacji gruntów;
• szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Zwolnienie podatkowe odnosi się od odszkodowań, które wypłacane były w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.18).

Służebności mogą powstać w drodze umowy, orzeczenia sądowego, orzeczenia administracyjnego lub zasiedzenia. Służebność gruntowa wraz ze służebnością przesyłu są jedynymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, które można zasiedzieć

Wynagrodzenia także bez podatku

Znowelizowana ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2015 objęła zwolnieniem podatkowym także wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu, które reguluje materia Kodeksu cywilnego w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (art. 21 ust. 1 pkt. 120a ). Zwolnienie to ma zastosowanie do dochodów uzyskanych, począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Przeniesienie służebności możliwe jest jedynie razem z nieruchomością

To właśnie z powodu braku tego przepisu dochodziło wcześniej do licznych sporów obywateli z fiskusem. W przyszłości bowiem zdarzało się, że podatnicy szukali podstawy do zwolnienia także w innych przepisach, np. art. 21 ust. 1 pkt. 90, dotyczącym odszkodowań wypłacanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Decyzje organów podatkowych często były niekorzystne dla podatników i nakazywały odprowadzenie daniny od otrzymanego na podstawie ustanowionej służebności wynagrodzenia.