Znowelizowana ustawa o PIT poszerza katalog zwolnień podatkowych. Znalazły się w nim nie tylko odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądów z tytułu ustanowienia służebności, lecz również wynagrodzenia przekazane zgodnie z przepisami regulującymi tę materię w Kodeksie cywilnym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 120) zwolnione z podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:

• ustanowienia służebności gruntowej;
• rekultywacji gruntów;
• szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie.

Zwolnienie podatkowe odnosi się od odszkodowań, które wypłacane były w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, inwestycji dotyczących budowy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej i produktów rafinacji ropy naftowej oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.18).

Reklama
Służebności mogą powstać w drodze umowy, orzeczenia sądowego, orzeczenia administracyjnego lub zasiedzenia. Służebność gruntowa wraz ze służebnością przesyłu są jedynymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, które można zasiedzieć

Reklama

Wynagrodzenia także bez podatku

Znowelizowana ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2015 objęła zwolnieniem podatkowym także wynagrodzenia otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu, które reguluje materia Kodeksu cywilnego w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (art. 21 ust. 1 pkt. 120a ). Zwolnienie to ma zastosowanie do dochodów uzyskanych, począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Przeniesienie służebności możliwe jest jedynie razem z nieruchomością

To właśnie z powodu braku tego przepisu dochodziło wcześniej do licznych sporów obywateli z fiskusem. W przyszłości bowiem zdarzało się, że podatnicy szukali podstawy do zwolnienia także w innych przepisach, np. art. 21 ust. 1 pkt. 90, dotyczącym odszkodowań wypłacanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Decyzje organów podatkowych często były niekorzystne dla podatników i nakazywały odprowadzenie daniny od otrzymanego na podstawie ustanowionej służebności wynagrodzenia.