Wartość nakładów na rzecz, które można wyłączyć z podstawy opodatkowania przy zasiedzeniu, nie może przekroczyć wartości tej konkretnej rzeczy. W przeciwnym wypadku doszłoby do absurdu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła mężczyzny, który nabył nieruchomość przez zasiedzenie i musiał zapłacić podatek od spadków i darowizn.
Artykuł 7 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93) mówi, że przy nabyciu w drodze zasiedzenia z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość nakładów na rzecz dokonanych przez nabywcę. Wątpliwości dotyczyły tego, co jest nakładem i jaka jego wartość podlega wyłączeniu.
Nieruchomość zasiedziana przez podatnika obejmowała łąki i działkę, na której były: drewniany budynek mieszkalny, stajnia i stodoła. W ciągu 30 lat podatnik poniósł wydatki na remont budynków w kwocie 10 tys. zł. Do tego doszedł podatek od nieruchomości i ubezpieczenie – 16 tys. zł. Mężczyzna uważał, że odliczy w sumie 26 tys. zł i dzięki temu w ogóle nie zapłaci podatku (ani od wartości budynków, ani działki budowlanej i łąk).
Nie zgodził się na to dyrektor rzeszowskiej izby skarbowej. Wyjaśnił, że podatek i ubezpieczenie to nie nakłady i w związku z tym nie zmniejszą podstawy opodatkowania. Ostatecznie pozwolił odliczyć mężczyźnie tylko 1 tys. zł z wydatków remontowych. Uzasadnił to tym, że na tyle wyceniono wartość budynków.
WSA w Rzeszowie orzekł, że nakład podlegający wyłączeniu z podstawy opodatkowania musi uprzednio tę podstawę kształtować. Skoro budynki wycenione zostały na kwotę 1 tys. zł, to wszelkie nakłady poniesione przez podatnika podlegają odliczeniu jedynie do tej kwoty.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł tak samo. Sędzia Stefan Babiarz wyjaśnił, że gdyby przyjąć inny tok rozumowania, to podstawa opodatkowania mogłaby mieć wartość ujemną. NSA przytoczył też art. 7 ust. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którym jeżeli budynek stanowiący część składową gruntu będącego przedmiotem zasiedzenia został wzniesiony przez osobę nabywającą nieruchomość, z podstawy opodatkowania wyłącza się wartość tego budynku. Sąd przez analogię uznał, że do tej samej wartości wyłącza się nakłady.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 3 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 3435/14.