Podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego o nabyciu w spadku rzeczy lub praw majątkowych, o ile podatek nie jest pobierany przez płatnika.

Wszyscy ci spadkobiercy, którzy wybiorą notarialny akt poświadczenia dziedziczenia zamiast sądowego stwierdzenia nabycia spadku, muszą poinformować urząd skarbowy o otrzymaniu spadku. Służy do tego deklaracja SD-3, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od spadków i darowizn

Podatnicy, którzy nabyli spadek muszą pamiętać o obowiązku dołączenia do zeznania dokumentów, które będą miały wpływ na określenie podstawy opodatkowania i które będą potwierdzały:
- nabycie rzeczy i praw majątkowych, w szczególności mogą to być: orzeczenie sądu, testament, umowa, ugoda, zaświadczenie z banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
- posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy i praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej,
- istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy i prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. W szczególności są to: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.


Zeznanie podatkowe należy złożyć w ciągu miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego
Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlega:
1. Nabycie własności rzeczy, które znajdują się na terenie Polski lub praw majątkowych, które są wykonywane tytułem:
- dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego;
- darowizny lub poleceń darczyńcy;
- zasiedzenia;
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
- zachowku, o ile nie został on uzyskany w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
- nieodpłatnej renty użytkowania oraz służebności.
2. Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.
3. Nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.
4. Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.