Wejście w życie od 1 stycznia 2015 r. przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej oznacza nie tylko konieczność wyliczenia i odprowadzenia 19-procentowego podatku od jej dochodu.
ikona lupy />
Marta Drążkowska konsultantka w Kancelarii Ożóg Tomczykowski / Dziennik Gazeta Prawna
To także liczne wymogi dokumentacyjne. Podstawą opodatkowania zagranicznej spółki kontrolowanej będzie jej dochód przypadający na udziały polskiego podatnika, związane z prawem uczestnictwa w zysku.
PRZYKŁAD
Polski podatnik posiada w zagranicznej spółce kontrolowanej 50 proc. udziałów i taki sam zakres praw w zysku. Spółka osiągnęła dochód na poziomie 2 mln zł. Polski podatnik powinien odprowadzić na rzecz fiskusa podatek w wysokości 19 proc. od 1 mln zł.
Dochodem zagranicznej spółki kontrolowanej jest uzyskana przez nią w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami podatkowymi, ustalonymi zgodnie z przepisami polskiej ustawy CIT albo PIT na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki.
W konsekwencji, jeżeli spełnione są wszystkie warunki do opodatkowania CFC, to opodatkowaniu podlega nie tylko dochód zagranicznej spółki kontrolowanej generowany z zysków pasywnych (dywidendy, wynagrodzenie za umorzone udziały, udzielone pożyczki), ale cały dochód tej spółki.
PRZYKŁAD
Zagraniczna spółka kontrolowana uzyskała w danym roku podatkowym dochód z zysków pasywnych w wysokości 2,5 mln zł, a z wynajmu lokalu – w wysokości 0,5 mln zł. W takiej sytuacji u polskiego podatnika będzie podlegał opodatkowaniu całkowity jej dochód w wysokości 3 mln zł. Od tak ustalonego dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej powinien zostać naliczony podatek do odprowadzenia w Polsce, według stawki 19 proc.
Odliczenia od dochodu i od podatku
Przepisy o CFC przewidują odliczenia pewnych kwot od podstawy opodatkowania oraz od podatku płaconego w Polsce.
Od podstawy opodatkowania podlegają odliczeniu: dywidendy otrzymane przez podatnika z zagranicznej spółki kontrolowanej oraz kwoty z odpłatnego zbycia przez niego udziałów w CFC.
PRZYKŁAD
Jeśli dochód zagranicznej spółki kontrolowanej wyniósł 2 mln zł, a spółka ta na rzecz swojego jedynego polskiego udziałowca wypłaciła dywidendę w wysokości 1 mln zł, to opodatkowaniu w Polsce będzie podlegał wyłącznie 1 mln zł.
Kwoty dywidendy oraz kwoty ze sprzedaży udziałów w zagranicznej spółce kontrolowanej, nieodliczone całkowicie w danym roku podatkowym przez polskiego podatnika, będą podlegać odliczeniu w następnych, kolejno po sobie następujących, pięciu latach podatkowych.
Natomiast od podatku do zapłaty w Polsce, obliczonego zgodnie z przepisami o CFC, będzie można odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu przez zagraniczną spółkę kontrolowaną w proporcji, w jakiej pozostaje dochód przypadający na polskiego podatnika do całego dochodu spółki zagranicznej.
Podatek zapłacony przez spółkę zagraniczną przelicza się na złote według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty podatku.
Obowiązki sprawozdawcze
Polski rezydent podatkowy będzie musiał, z uwagi na posiadane przez siebie udziały w zagranicznej spółce kontrolowanej, prowadzić rejestr zagranicznych spółek zależnych. Ustawodawca nie określił, jak powinien on wyglądać. Nie jest planowane wydanie w tym zakresie żadnych aktów wykonawczych.
Dodatkowo polski rezydent podatkowy będzie miał obowiązek prowadzenia ewidencji zdarzeń zaistniałych w zagranicznej spółce kontrolowanej. Ewidencja taka powinna być prowadzona w sposób, który zapewni określenie:
● dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej,
● podstawy opodatkowania, wysokości należnego podatku za rok podatkowy,
● informacji niezbędnych do określenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.
Także i w tym wypadku ustawodawca nie określił, jak powinna wyglądać taka ewidencja. Nie jest planowane wydanie w tym zakresie żadnych aktów wykonawczych.
Na złożenie zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej i zapłatę w Polsce 19-procentowego podatku od niego będzie dziewięć miesięcy od zakończenia roku podatkowego CFC.
Obowiązkiem polskiego rezydenta podatkowego z tytułu posiadania udziałów w zagranicznej spółce kontrolowanej będzie również udostępnić w terminie 7 dni rejestry oraz ewidencje prowadzone zgodnie z przepisami o CFC na żądanie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej. W przeciwnym razie organ podatkowy określi dochód zagranicznej spółki kontrolowanej w drodze oszacowania. Metody oszacowania zostały uregulowane w ordynacji podatkowej (art. 23 i następne).
Ważne
Opodatkowaniu podlega nie tylko dochód zagranicznej spółki kontrolowanej generowany z zysków pasywnych (dywidendy, wynagrodzenie za umorzone udziały, udzielone pożyczki), lecz cały dochód tej spółki