W sprawach akcyzy, podatku od spadków oraz czynności cywilnoprawnych podatnicy spytają dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie lub Katowicach
Dziś można o to pytać także dyrektorów izb w Łodzi, Bydgoszczy i Poznaniu. Zmiany zakłada opublikowany projekt rozporządzenia. Ministerstwo Finansów traktuje to jako pierwszy etap reformy Krajowej Informacji Podatkowej, który ma służyć specjalizacji organów interpretacyjnych. Dzięki temu będą się one zajmować poszczególnymi obszarami podatkowymi, a całą KIP będzie zarządzał jej dyrektor.
Od 1 stycznia 2016 r. Krajowa Informacja Podatkowa ma zostać wyodrębniona organizacyjnie z pięciu izb. Takie zmiany wynikają z projektu ustawy o administracji podatkowej.
Resort chce, aby w pierwszym etapie, tj. od 1 lipca 2015 r., interpretacje w zakresie VAT i PIT wydawało nadal pięciu dyrektorów IS w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Bydgoszczy. Zmieniłaby się jednak ich właściwość miejscowa. Przykładowo katowicki organ wydałby interpretacje w sprawach VAT podatnikom mającym siedzibę lub mieszkającym w województwach: małopolskim, podkarpackim lub śląskim. Natomiast w sprawach PIT wydawałby interpretacje tylko podatnikom z województwa małopolskiego.
Od połowy roku interpretacji w zakresie CIT nie wydawałby już dyrektor IS w Łodzi, a tylko pozostałe cztery organy. W tym zakresie również planowane jest zróżnicowanie właściwości miejscowej.
Pozostałymi podatkami poza PIT, CIT i VAT mieliby się zająć dyrektorzy izb w Warszawie i Katowicach. Dotychczas najwięcej wniosków w sprawie tych danin (zwanych niszowymi) wpływało właśnie do tych dwóch izb. Ich liczba była relatywnie niska: w pierwszej połowie 2014 r. na 19 tys. interpretacji tylko 351 dotyczyło akcyzy, 157 – podatku od spadków i darowizn, a 581 – PCC – napisało ministerstwo w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.
Z projektu rozporządzenia wynika, że do stołecznego organu mieliby się zgłaszać podatnicy z województwa mazowieckiego lub spoza terytorium Polski. Pozostali składaliby wnioski do dyrektora katowickiej izby.
Interpretacje w sprawie wniosków złożonych przed 1 lipca 2015 r. byłyby wydawane na obecnych zasadach, przez dyrektorów pięciu izb skarbowych, według ich właściwości miejscowej.
Od 1 lipca 2015 r. ma się też zmienić wzór wniosku o wydanie interpretacji ORD-IN. Propozycję nowego formularza zawiera projekt drugiego rozporządzenia. Przewiduje on, że opłatę za interpretacje będzie można wpłacać tylko na rachunek bankowy właściwego organu.
36 tys. to średnia roczna liczba wniosków o interpretacje
Etap legislacyjny
Projekty w konsultacjach