Podwyżka stóp procentowych przez RPP jest już ósma, licząc od października ubiegłego roku, ale czwarta mająca wpływ na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Te bowiem, niezależnie od wysokości stóp NBP, nie mogą być niższe niż 8 proc.
Zgodnie bowiem z art. 56 par. 1 ordynacji podatkowej stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego plus 2 proc., z tym że nie mniej niż 8 proc.