Przepisy pozwalają na zwolnienie z podatku, pod warunkiem, że strony dopełnią wymogów formalnych w określonym czasie. Na dostarczenie niezbędnych dokumentów do urzędu skarbowego obdarowany ma 6 miesięcy.

Uprawnienie szczegółowo reguluje artykuł 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz. 1514). Zgodnie z nim dziecko, które otrzymało darowiznę lub darowizny od rodziców, których suma wartości na przełomie ostatnich 5 lat przekroczyła 9 637zł. nie będzie musiało zapłacić podatku jeżeli zgłosi fakt przysporzenia w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jeżeli w formie darowizny przekazywane były środki pieniężne zawiadomienie składa się na druku SD-Z2, do którego należy dołączyć następujące dokumenty:
• umowę darowizny w formie pisemnej (nie musi być w formie aktu notarialnego)
• wyciąg z rachunku bankowego na który zostały przelane środki pieniężne.

Istotnym jest, że darowiznę otrzymuje się od jednego z rodziców. Jeżeli chęć przekazania darowizny wykazują oboje powinny zostać spisane dwie odrębne umowy, wskazującą konkretna kwotę. Przekazanie również powinno nastąpić w dwóch przelewach. Nawet gdy rodzice mają wspólne konto.

Obdarowany, który nie wiedział o darowiźnie i z tego powodu nie zgłosił jej w odpowiednim terminie ma 6 miesięcy na przekazanie stosownych informacji Naczelnikowi Urzędu Skarbowego od dnia, w którym dowiedział się o przysporzeniu. Musi jednak uprawdopodobnić przyczynę opóźnienia.

Jeżeli obdarowany nie spełni przedstawionych wyżej warunków przysporzenie będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla I grupy podatkowej.

Zwolnione z powyższego obowiązku zgłoszenia są darowizny, które były przekazane w formie aktu notarialnego.