Wcześniej, 23 października 2014 r., orzekł tak NSA (sygn. akt I FSK 1577/13). Tym razem do podobnych wniosków doszedł WSA w Warszawie.
Chodziło o kolekcjonera, który za pośrednictwem aukcji internetowych zawarł ponad 1300 transakcji sprzedaży numizmatów, w sumie na około 56 tys. zł. Monety pochodziły z jego własnej kolekcji. Zasadniczą jej część odziedziczył po ojcu w 1959 r. Resztę nabył w Warszawskim Centrum Numizmatycznym, u innych kolekcjonerów oraz na wystawach międzynarodowych. Mężczyzna kupował również monety, ale było ich znaczniej mniej niż sprzedane.
Organy podatkowe uznały, że kolekcjoner prowadził nieewidencjonowaną działalność gospodarczą i powinien płacić VAT. Dlatego określiły szacunkowo wysokość zobowiązania podatkowego według marży, jaką stosował podatnik.
Kolekcjoner nie zgadzał się z tym, że sprzedaż monet kolekcjonerskich podlega ustawie o VAT, i dlatego złożył skargę do WSA. Jego pełnomocnik podkreślał, że w tej sprawie ewidentnie mamy do czynienia z działalnością hobbistyczną. Tłumaczył, że kolekcjoner ma stałą pracę i że prowadzi gospodarstwo rolne. Oba te źródła utrzymania pozwalają mu więc na godne życie, a numizmatyka to tylko jego hobby. Świadczyć o tym miało również to, że kolekcjoner sprzedawał monety, które uznawał za mało wartościowe, a kupował nowe, na których mu zależało.
WSA oddalił jednak skargę. Uznał, że handel monetami spełnia przesłanki działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnikami są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie jakąkolwiek działalność, która obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów w sposób ciągły i profesjonalny dla celów zarobkowych.
Sąd podkreślił, że prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną niezależnie od podmiotu, który ją wykonuje. Nie ma znaczenia stosunek emocjonalny podmiotu do jej wykonywania, ale istotne są warunki okreś- lone w przepisach podatkowych.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyroki WSA w Warszawie z 4 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 1344/14, III SA/Wa 1345/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia