Od 2022 r. zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej jest opodatkowane. Skutki tej zmiany przedstawiamy w tabeli.
Wyrok NSA zapadł w sprawie kobiety, która prowadziła wraz z mężem piekarnię. Oboje działali w formie spółki jawnej. Byli jej jedynymi wspólnikami, mieli po połowie udziałów w jej zyskach i stratach. Wnieśli do niej nieruchomość zabudowaną budynkiem (piekarnia), która wcześniej była objęta wspólnością majątkową małżeńską. Wkład ten był przez lata amortyzowany. Do zamortyzowania pozostało niecałe 50 proc. jego wartości, gdy wspólnicy postanowili wycofać piekarnię ze spółki, a tym samym zmniejszyć swój udział kapitałowy poprzez częściowy zwrot wkładów w trybie art. 54 kodeksu spółek handlowych.