Opinia szefa KAS, o którą wystąpił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nie dotyczyła skarżącej gminy. W związku z tym nie mogła być podstawą odmowy wydania interpretacji indywidualnej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny

Sprawa dotyczyła gminy, która wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w kwestii VAT. Wyjaśniła, że kończy budowę infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Za jej pomocą będzie świadczyć usługę przesyłu. Wskazała też, że na jej terenie funkcjonuje zakład budżetowy, który zajmuje się gospodarką wodno-kanalizacyjną. Gmina świadczy na jego rzecz odpłatne usługi przesyłu wody oraz ścieków, na podstawie umowy. Zamierza ją rozszerzyć m.in. o udostępnienie oczyszczalni do oczyszczania doprowadzanych ścieków.
W związku z tym zakład będzie jej płacił wynagrodzenie według stawki 0,01 zł netto plus VAT za 1 m sześc. przesyłanej wody oraz ścieków. Gmina uzasadniła, że jest to cena rynkowa, bo żadnemu innemu podmiotowi nie może udostępnić infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Gmina chciała wiedzieć, czy te rozszerzone czynności będą podlegały opodatkowaniu VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, do którego trafił wniosek o wydanie interpretacji, wystąpił do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię, czy do sytuacji opisanej przez gminę nie miałaby zastosowania klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Szef KAS wydał opinię, ale nie odpowiedział na pytanie dyrektora KIS. Uznał za to, że umowa gminy byłaby nadużyciem prawa w VAT, na co wskazuje bardzo niska kwota czynszu. Szef KAS odniósł się też do umowy gminy nie z zakładem budżetowym, lecz ze spółką z o.o.
Dyrektor KIS po otrzymaniu opinii odmówił gminie wydania interpretacji indywidualnej.
Gmina się z tym nie zgodziła i złożyła skargę do sądu. Zwróciła uwagę m.in. na to, że organ interpretacyjny oparł się na opinii szefa KAS, która nie dotyczyła sytuacji opisanej przez gminę we wniosku, lecz sytuacji jakiegoś innego podmiotu. Z opinii szefa KAS wynikało bowiem, że dotyczy również instalacji fotowoltaicznej, o którą gmina nie pytała.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że opinia szefa KAS dotyczyła innej gminy, ale sposób jej postępowania był taki sam, choć inwestycja obejmowała nie tylko oczyszczalnię, lecz także instalację fotowoltaiczną.
WSA w Olsztynie zgodził się z gminą. Sąd zwrócił uwagę, że organ może weryfikować, czy rzeczywiście doszło do transakcji sprzedaży, czy też pod pozorem tej czynności kryła się inna czynność (np. darowizna), jedynie w postępowaniu podatkowym, a nie w postępowaniu o wydanie interpretacji indywidualnej. Powinien więc zająć stanowisko, biorąc pod uwagę to, co wskazała gmina we wniosku.
Zgodził się z tym również NSA. Sędzia Artur Mudrecki uzasadnił, że organ podatkowy mechanicznie i błędnie zastosował art. 5 ust. 4 i 5 ustawy o VAT dotyczące nadużycia prawa. Nie można bowiem ich stosować w przypadku interpretacji indywidualnych. NSA dodał, że opinia szefa KAS była lakoniczna i nie dotyczyła skarżącej gminy. W związku z tym nie mogła ona być podstawą odmowy wydania interpretacji indywidualnej.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 23 marca 2022 r., sygn. akt I FSK 1977/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia