Zmiany stawki

Od 1 stycznia 2014 podstawą do ustalania podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupy żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy wynosi 61,37 zł za 1 kwintal.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym, podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

  1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów równowartość pieniężna 2,5 q żyta
  2. od 1 ha dla pozostałych gruntów 5 q żyta

Nowe przeliczniki dla niektórych gruntów

Niektóre z gruntów nie posiadają jeszcze klasyfikacji gleboznawczej. Rzecz dotyczy stawów, terenów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych, rowów i zabudowań na użytkach rolnych.

W zależności od rodzaju introdukowanej ryby będą stosowane różne przeliczniki:

  1. 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych – 1 ha przeliczeniowy
  2. 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz rowów – 0,20 ha przeliczeniowego

Nowe zasady płatności

Zmianie ma ulec również zasada pobierania podatku rolnego. Gdy jego wysokość nie przekroczy kwoty 100 zł rocznie, płatność odbywać ma się w jednej racie w terminie dotychczas przewidzianym dla pierwszej raty podatku. Jeśli kwota będzie wyższa zasady pozostają bez zmian. Jeśli natomiast jego wysokość będzie mniejsza niż koszt doręczenia decyzji informującej o jego wysokości – czyli 5,70 zł według stawek Poczty Polskiej, to nie będzie pobierany wcale.

Zwolnienia i ulgi

Kolejne zmiany dotyczą gruntów przekazanych przez uczelnie innym podmiotom. Ze zwolnień z podatku korzystać będą tylko grunty, które bezpośrednio użytkuje uczelnia. Wyłączone ze zwolnienia pozostaną grunty, które nie służą działalności szkoły wyższej.
Z ustawy znikną również zapisy o uldze dla żołnierzy odbywających zasadnicza służbę wojskową i ich rodzin. Ulga nie ma obecnie zastosowania ze względu na zlikwidowany obowiązek służby wojskowej.

Nowe przepisy zostaną wprowadzone w nowelizacji do ustaw o podatku rolnym, podatku leśnym oraz podatkach i innych opłatach lokalnych. Założenia projektu ustawy zostały przyjęte przez Radę Ministrów w czerwcu 2013 r., a ich przewidywany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2015 r.

Autor: Kacper Marcinkowski