Stawka podatku leśnego wzrośnie w 2015 roku z obowiązującej obecnie kwoty 37,63 zł za 1 hektar fizyczny lasu do 41,55 zł. Nowelizacja ustawy dotyczyć będzie także zasad uiszczania podatku.

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek stanowi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku ulega obniżeniu o 50 proc.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wskaźnik ten wyniósł 188,85 zł za 1 m3.

Zmianie ulegnie sposób pobierania niektórych niższych stawek podatku. Kiedy kwota podatku nie przekroczy 100 zł rocznie, płatność odbywać ma się w jednej racie w terminie dotychczas przewidzianym dla pierwszej raty podatku. Jeżeli natomiast jego wysokość będzie mniejsza niż koszt doręczenia decyzji informującej o jego wysokości – czyli 5,70 zł według stawek Poczty Polskiej, to nie będzie pobierany wcale.

Nowe przepisy zostaną wprowadzone w nowelizacji do ustaw o podatku rolnym, podatku leśnym oraz podatkach i innych opłatach lokalnych. Założenia projektu ustawy zostały przyjęte przez Rade Ministrów w czerwcu 2013 r., a ich przewidywany termin wejścia w życie to 1 stycznia 2015 r.

Kacper Marcinkowski