Opisany przez nas wczoraj projekt nowelizacji kodeksu karnego zakłada rezygnację z jednego z podstawowych powiązań między przedawnieniem karalności czynu zabronionego a przedawnieniem podatkowym (patrz: „Wyższe kary, więcej przestępstw, dłuższe przedawnienia”, DGP nr 46/2022).
Autor projektu – Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje uchylenie art. 44 par. 2 kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten mówi, że karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności.