Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie obowiązków podmiotu, który ma zostać dopiero powołany do życia, mogą złożyć wyłącznie osoby wymienione w art. 14n par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Chodziło o podatnika, który ma zamiar założyć stowarzyszenie i pełnić w nim funkcję prezesa. Stowarzyszenie ma organizować odpłatne szkolenia oraz wydawać branżowe czasopisma. Podatnik nie wykluczał, że stowarzyszenie zleci wykonywanie tych zadań podmiotowi zewnętrznemu, który będzie z tego tytułu wystawiał faktury.
Sam, jako członek zarządu, miał świadomość tego, że może być pociągnięty do odpowiedzialności za zaległości podatkowe stowarzyszenia, w trybie art. 116a par. 1 ordynacji podatkowej. Dlatego uważał, że może wystąpić o interpretację indywidualną.
We wniosku o interpretację spytał m.in., czy stowarzyszenie powinno zarejestrować się dla celów VAT przed dniem wykonania pierwszej czynności, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o VAT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił wydania interpretacji, bo – jak stwierdził – przyszły prezes stowarzyszenia nie jest zainteresowanym w tej sprawie.
Nie zgodził się z tym WSA w Warszawie. Wyjaśnił, że osoba fizyczna, która ma dopiero zamiar założyć stowarzyszenie, może złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej przyszłych praw i obowiązków podatkowych stowarzyszenia. Zainteresowanym nie jest bowiem tylko osoba, która posiada interes prawny, ale również ten, u kogo powstanie odpowiedzialność podatkowa – stwierdził WSA.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Jak wyjaśnił sędzia Tomasz Kolanowski, jeżeli podmiot jeszcze nie istnieje (planowane jest dopiero jego powołanie), to wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej mogą złożyć wyłącznie osoby wymienione w art. 14n par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. Ustawodawca wskazał w nim, że wniosek o interpretację mogą złożyć osoby planujące utworzenie: spółki, podatkowej grupy kapitałowej, grupy VAT, oddziału i przedstawicielstwa.
– Tylko w tych przypadkach dyrektor KIS może wydać interpretację, mimo że te podmioty jeszcze nie istnieją – wyjaśnił sędzia Kolanowski. ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 23 lutego 2022 r., sygn. akt II FSK 1395/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia