Dorian Jabłoński, starszy konsultant w zespole podatków osobistych i doradztwa dla pracodawców MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
Sejm przegłosował 27 stycznia 2022 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Ustawa ta nie weszła jeszcze w życie. Obecnie znajduje się w Senacie. Nowelizacja ta zakłada m.in. przeniesienie zapisów rozporządzenia ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28; dalej: rozporządzenie MF) na poziom ustawowy. W ustawie tej brak jest jednak przepisów przejściowych dotyczących złożonych już wniosków o niestosowanie rozporządzenia. W takiej sytuacji wątpliwe wydaje się, aby wnioski złożone na podstawie rozporządzenia MF znalazły zastosowanie na gruncie znowelizowanej ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 64; dalej: ustawa o PIT). Do odmiennych wniosków doszedł projektodawca, który w uzasadnieniu do projektu omawianej nowelizacji wskazał, że w związku z tym, że ustawa „przejmuje” regulacje zawarte w rozporządzeniu MF, wnioski złożone na podstawie rozporządzenia MF pozostaną aktualne po wejściu w życie ustawy.