Czy prokurenta może ustanowić tylko przedsiębiorca wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, czy także do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?
Prokurenta może ustanowić każdy przedsiębiorca, zarówno ten, który jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, jak i ten, który jest wpisany do CEIDG. Prokury może zatem udzielić nie tylko spółka handlowa bądź każdy inny podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych), ale też przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do CEIDG, czyli zarówno osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą, jak i wspólnicy spółek cywilnych.