Tak, odprawa emerytalna jest uwzględniana w limicie ulgi dla klasy średniej, a jednocześnie ma do niej zastosowanie taka ulga (o ile przychód podatnika mieści się w limicie). Przepisy dotyczące ulgi dla klasy średniej, czyli art. 26 ust. 4a ustawy o PIT, mają bowiem zastosowanie do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali. Nadmienić przy tym należy, że płatnicy wypłacający wynagrodzenia ze stosunku pracy w trakcie roku stosują regulacje art. 32 ust. ustawy o PIT. Powyższe nie pozostawia wątpliwości co do tego, że warunkiem koniecznym do stosowania ulgi dla klasy średniej (a nawet ustalenia, czy dany przychód powinien być uwzględniany przy jej zastosowaniu bądź tylko weryfikacji, a także czy spełnione są przesłanki jej zastosowania) jest to, że uzyskany przez podatnika przychód umiejscowiono w źródle stosunek pracy. Tymczasem tak się składa, że otrzymana przez pracownika odprawa emerytalna, o której mowa w art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1162), jest przychodem ze stosunku pracy.

Wynika to z faktu, że na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności przepis ten dotyczy wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatków, nagród, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i wszelkich innych kwot – niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a także świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika, jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Tym samym odprawa emerytalna jest uwzględniana w limicie ulgi dla klasy średniej, a jednocześnie ma do niej zastosowanie taka ulga (oczywiście o ile przychód podatnika mieści się w limicie).