ulga dla klasy średniej

Zgodnie z dodanym przez Polski Ład ust. 2b w art. 32 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 24; dalej: ustawa o PIT), jeżeli podatnik złoży pracodawcy-płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. Przepis ten – podobnie jak regulacje dotyczące ulgi dla klasy średniej – obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. To moim zdaniem oznacza, że wniosek taki może być uznany za skutecznie złożony dopiero od początku tego roku. Jednocześnie, jeżeli pracodawca przyjął pismo zawierające taki wniosek jeszcze w 2021 r. i dysponuje nim w 2022 r. (nie zostało w żaden sposób wycofane czy zwrócone), to należy przyjąć, że pracownik złożył stosowny wniosek. Przy czym – w związku z tym, że nowe przepisy obowiązują od początku br. – należy uznać, iż prawnie skuteczne złożenie wniosku nastąpiło w styczniu. Data otrzymania wniosku jest istotna ze względu na to, od kiedy pracodawca jest zobowiązany stosować wyrażone w nim żądanie.