Członek samorządowego kolegium odwoławczego, który zabierał głos w sprawie rozstrzygniętej decyzją wymiarową, może również orzekać w kwestii stwierdzenia nieważności tej decyzji – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która spierała się z wójtem o wysokość podatku od nieruchomości. Nie pomogło odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, bo SKO utrzymało w mocy decyzję wójta.
Reklama

Reklama
Wówczas spółka złożyła wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji SKO. Uznała, że doszło do rażącego naruszenia prawa. Kolegium ponownie jednak odmówiło. A w kolejnej decyzji jeszcze raz podtrzymało swoje odmowne stanowisko.
Spółka zaskarżyła tę ostatnią decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd uznał, że skarga jest zasadna, ale z innego powodu, niż twierdziła spółka. Zwrócił uwagę, że w wydaniu decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności brali udział członkowie SKO, którzy wcześniej orzekali w postępowaniu wymiarowym (utrzymującym w mocy obie decyzje wójta). To – według sądu – naruszyło art. 130 par. 1 pkt 6 ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem członek SKO podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych, w których brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji.
WSA uznał, że przepis ten odnosi się nie tylko do zwyczajnych środków zaskarżenia (takich jak odwołanie), ale także do środków nadzwyczajnych – takich jak stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej.
Z taką wykładnią nie zgodziło się z kolei SKO. Uważało, że postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną i postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności takiej decyzji są całkiem od siebie odrębne, toczą się w innym trybie i różny jest ich przedmiot.
Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację SKO. Jego zdaniem WSA błędnie uznał, że wyłączenie członka kolegium SKO dotyczy również spraw rozpatrywanych w trybach nadzwyczajnych. W takim wypadku bowiem nie chodzi o zaskarżenie samej decyzji, tylko o ustalenie, czy postępowanie lub wydana w jego wyniku decyzja są dotknięte jedną z wad powodujących wyeliminowanie tej decyzji z obrotu prawnego.
NSA podkreślił, że w ordynacji podatkowej nie ma przepisu analogicznego do art. 18 par. 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym wyłączony ze sprawy jest sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie postępowania.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 października 2014 r., sygn. akt II FSK 622/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia