Bez względu na wcześniejsze wyroki w kwestii opodatkowania wyodrębnionych garaży podziemnych sądy administracyjne wiąże teraz uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego. A ta jest niekorzystna dla podatników.
Sprawy rozpatrywane przez NSA dotyczyły małżonków, którym prezydent miasta nakazał zapłacić podatek od nieruchomości – podziemnego garażu – według stawki dla budynków lub ich części pozostałych (tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844, ze zm.).
Jak stwierdził, garaż stanowi samodzielny lokal (o funkcji użytkowej) i nie może być uznany za część składową mieszkania w bloku (co pozwoliłoby na zastosowanie niższej stawki podatku).
Małżeństwo odwołało się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ale utrzymało ono w mocy rozstrzygnięcia prezydenta. Potwierdziło, że wyodrębnienie garażu oznacza, iż nie jest on częścią składową mieszkania. Zwróciło też uwagę, że nie służy on zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych.
W skardze do WSA w Białymstoku małżeństwo zwróciło uwagę, że garaż jest położony w podziemiu bloku. W związku z tym mimo formalnego wyodrębnienia stanowi część budynku mieszkalnego i powinien podlegać daninie według stawki dla budynków lub ich części mieszkalnych.
WSA oddalił skargi małżonków. Podzielił argumentację SKO. W rezultacie spór trafił do NSA, a ten uznał, że garaż stanowi część budynku mieszkalnego i stosownie do tego powinien być opodatkowany. Nakazał sądowi I instancji ponowne rozpatrzenie spraw.
Zajmując się nimi kolejny raz, WSA podniósł, że niezależnie od wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego, którymi w normalnej sytuacji jest związany, musi wziąć pod uwagę późniejszą od nich uchwałę NSA podjętą w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt II FPS 4/11). A z niej wynika, że garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu wyższym podatkiem – według stawki przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy.
Podatnicy ponownie zwrócili się do sądu kasacyjnego. Ten początkowo rozważał skierowanie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia przez NSA w większym składzie. Kwestia sprowadzała się bowiem do tego, czy WSA był związany wyrokami sądu II instancji podjętymi w tych konkretnych sprawach, czy późniejszą od nich – odmienną w treści – uchwałą, która dotyczyła spraw tego samego rodzaju.
Ostatecznie NSA oddalił skargi małżeństwa. Jak wyjaśnił sędzia Krzysztof Winiarski w ustnym uzasadnieniu wyroków, należy zwrócić uwagę na uchwałę NSA o sygn. akt I FPS 1/08. Wynika z niej, że Naczelny Sąd Administracyjny przy rozpatrywaniu ponownej skargi kasacyjnej w danej sprawie nie może trzymać się stanowiska wyrażonego wcześniej w wyroku, ale powinien zastosować uchwałę NSA dotyczącą tego rodzaju spraw. – A skoro dotyczy to sądu II instancji, to tym bardziej uchwałą związany jest sąd wojewódzki – wyjaśnił sędzia. To zaś oznacza, że wyroki białostockiego WSA były prawidłowe.
Ważne
Garaż będący przedmiotem odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, jest objęty wyższą stawką podatku od nieruchomości niż samo mieszkanie. Potwierdziła to uchwała NSA z 27 lutego 2012 r. (sygn. akt II FPS 4/11)
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 7 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2137/12, II FSK 2138/12, II FSK 3633/13.