Podmioty tworzące podatkową grupę kapitałową nie muszą stosować przepisów CIT o cenach transferowych. Jednak dla celów podatku od towarów i usług mają obowiązek posługiwać się cenami rynkowymi – wynika z wyroku NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która wraz z bankiem utworzyła podatkową grupę kapitałową. W jej ramach świadczyła bankowi usługę podnajmu lokali użytkowych, które ten wykorzystywał do prowadzenia własnej działalności.
Spółka uważała, że we wzajemnych rozliczeniach z bankiem może stosować dowolne ceny, bo ustawa o CIT daje taką możliwość spółkom tworzącym podatkową grupę kapitałową (PGK). Z art. 11 wynika bowiem, że przepisy o cenach nie mają zastosowania do świadczeń między spółkami tworzącymi PGK.
Spółka obniżyła więc cenę za usługi najmu na rzecz banku poniżej cen rynkowych. Była przekonana, że nie spowoduje to negatywnych konsekwencji w VAT i że organy nie będą mogły oszacować wartości jej usług z zastosowaniem cen rynkowych. Uważała, że art. 32 ustawy o VAT ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy dochodzi do uchylania się od opodatkowania. W jej sytuacji – jak twierdziła – nie może być mowy o unikaniu podatku, bo ustawa o CIT pozwala podmiotom z PGK na stosowanie dowolnych cen. W przeciwnym razie ustawodawca zastawiałby pułapkę podatkową na podatników, pozwalając na pewne zachowania na gruncie CIT i sankcjonując je w VAT – zwróciła uwagę spółka.
Nie zgodził się z nią dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Uznał, że spółka musi dla celów VAT stosować ceny rynkowe, bo w przeciwnym wypadku zrobią to organy podatkowe. Podkreślił, że ustawa o VAT nie przewiduje funkcjonowania PGK. Takie grupy są dopuszczalne jedynie na podstawie przepisów o CIT.
Podobnie orzekł WSA w Warszawie. Podkreślił, że do unikania opodatkowania nie dochodzi w sytuacji, gdy podmioty powiązane mają taką samą pozycję na gruncie VAT – albo obydwa mają pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego, albo mogą odliczać go tylko z zastosowaniem proporcji. W sytuacji jednak, gdy jedną stroną transakcji jest bank świadczący usługi zwolnione z VAT, a drugą – spółka posiadająca pełne prawo do odliczenia, nie można dowolnie kształtować cen, bo może to prowadzić do unikania opodatkowania. Dlatego w takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo – zdaniem WSA – zastosować art. 32 ustawy o VAT pozwalający na określenie podstawy opodatkowania zgodnie z wartością rynkową.
Tak samo orzekł NSA. Zwrócił uwagę na to, że PGK jest przewidziana jedynie w przepisach o podatku dochodowym. Polski ustawodawca nie skorzystał z takiej możliwości w przepisach o VAT.
Uregulowania CIT nie rozciągają się na VAT – zwrócił uwagę sędzia Wojciech Stachurski. Wyjaśnił, że o ile w przypadku CIT stosowanie cen transferowych nie ma większego znaczenia (bo tam podatnikiem jest cała PGK), o tyle na gruncie VAT podatnikiem jest każda spółka z osobna.
Sędzia przywołał również inne podobne wyroki NSA (sygn. akt I FSK 688/12, I FSK 1536/12).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 30 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1579/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia