Jeżeli umowa zamiany na mieszkanie gruntu z domem jest zawarta między osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, to ma zastosowanie zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to kobieta, która ma połowę udziałów w gruncie zabudowanym budynkiem mieszkalnym. Otrzymała je w darowiźnie od ojca i chce zamienić je na mieszkanie należące do matki.
Wolała się jednak upewnić, czy skorzysta ze zwolnienia na podstawie art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.).
Przepis ten zwalnia z podatku zamianę wymienionych w nim nieruchomości i praw do nich, jeżeli tylko stronami umowy są osoby zaliczone do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami o podatku od spadków i darowizn.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że do I grupy zalicza się: małżonka, zstępnych (np. dziecko, wnuk), wstępnych (np. rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
Jedyna wątpliwość dotyczyła tego, czy udział w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym mieści się w dyspozycji art. 9 pkt 5 ustawy. Mowa w nim bowiem o budynku mieszkalnym, a nie o gruncie. Dyrektor KIS uznał jednak, że w świetle kodeksu cywilnego nie jest możliwe przeniesienie własności gruntu bez posadowionego na nim budynku. – Tym samym nie jest również możliwe przeniesienie własności udziału w gruncie bez jednoczesnego przeniesienia udziału w budynku znajdującym się na tym gruncie – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.324.2021.1.MZ