Piotr Wysocki, menedżer w Deloitte
Obowiązek publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej obowiązuje od 1 stycznia 2021 r. i wynika z art. 27c ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2106; dalej: ustawa o CIT), wprowadzonego ustawą z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123; dalej: ustawa nowelizująca).
Nowe zobowiązanie dotyczy jedynie tych podatników, których przychody podatkowe przekroczyły 50 mln euro w roku podatkowym (tzw. duzi podatnicy, w odniesieniu do których podaje się indywidualne dane do publicznej wiadomości) oraz podatkowych grup kapitałowych (bez względu na kwotę przychodów). Przeliczenia ww. wartości przychodów na złote dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania danych podatników do publicznej wiadomości.