Ministerstwo Finansów określi sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz dane faktury ustrukturyzowanej, które umożliwią dostęp do dokumentu w systemie. Będzie to uregulowane w rozporządzeniu, którego projekt został właśnie opublikowany.

Przypomnijmy, że nowy system fakturowania wprowadzi od 1 stycznia 2022 r. nowelizacja z 29 października 2021 r. ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2076). Dzięki niemu podatnicy będą mogli wystawiać i przesyłać nabywcom ustrukturyzowane faktury. Będzie to kolejna opcja obok faktur tradycyjnych, papierowych i elektronicznych. Odbiorca będzie musiał się zgodzić na takie rozwiązanie, bo początkowo ma być ono dobrowolne (docelowo ma być obowiązkowe). Zachętą do korzystania z KSeF będzie skrócenie terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni.
Zgodnie z projektem, aby skorzystać z systemu, trzeba będzie się uwierzytelnić: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, lub podpisem zaufanym oraz wygenerowanym przez KSeF ciągiem znaków alfanumerycznych. W przypadku kwalifikowanych podpisów elektronicznych niezawierających numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL podatnika będącego osobą fizyczną uwierzytelnienie oraz weryfikacja posiadanych uprawnień będzie możliwa również po zgłoszeniu danych identyfikujących ten podpis do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Trzeba będzie złożyć w tym zakresie stosowne zawiadomienie.
Dostęp do faktury ustrukturyzowanej będzie możliwy po podaniu: numeru identyfikującego daną fakturę w systemie, numeru samej faktury, NIP lub innego identyfikatora nabywcy albo informacji o braku identyfikatora, imienia i nazwiska lub nazwy nabywcy albo informacji o braku tych danych, kwoty należności ogółem. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur