Wraz z objęciem spółki komandytowej podatkiem dochodowym jej wspólnicy nie uzyskują już przychodów z działalności gospodarczej i nie płacą w związku z tym daniny solidarnościowej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to wspólnik spółki komandytowej, która od 1 maja br. stała się podatnikiem CIT. Jej dochód w 2021 r. i w latach następnych miałby przekroczyć 1 mln zł. W trakcie roku spółka wypłaca wspólnikom zaliczki z tytułu udziału w dochodzie.
Wspólnik nabrał wątpliwości, które z kwot otrzymanych od spółki powinien uwzględnić przy wyliczaniu podstawy opodatkowania daniną solidarnościową. Przypomnijmy, że wynosi ona 4 proc. od nadwyżki dochodów ponad 1 mln zł. Przy jej obliczaniu uwzględnia się, zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, sumę dochodów:
  • opodatkowanych według skali podatkowej (np. z pracy lub działalności gospodarczej),
  • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych,
  • z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o PIT) i z zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ustawy o PIT).
Wspólnik uważał, że daninie solidarnościowej podlegają tylko kwoty, które otrzymał od spółki do 30 kwietnia br. Wtedy bowiem jeszcze były to dla niego przychody z działalności gospodarczej. Natomiast środki wypłacone od 1 maja br. to przychody z kapitałów pieniężnych (dywidendy i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych).
Potwierdził to dyrektor KIS. Wyjaśnił, że odkąd spółka komandytowa zyskała status podatnika CIT, jej wspólnicy uzyskują przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Kwoty te nie podlegają daninie solidarnościowej.
Natomiast uzyskany przez pytającego dochód (przychód) z udziału w zyskach spółki komandytowej od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. będzie uwzględniany przy ustalaniu podstawy opodatkowania daniną solidarnościową – dodał organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 listopada 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.777.2021.1.RK