Organ, który zwleka ponad trzy miesiące z doręczeniem decyzji, musi wykazać, że zwłoka nie wynikała z jego winy – przypomniał Naczelny Sąd Administracyjny
W przeciwnym razie podatnikowi, który zapłacił zbyt mało podatku, nie biegną odsetki od zaległości podatkowej za czas trwania postępowania. A jeśli już je uiścił, powinien dostać ich zwrot.
Reklama

Reklama
Sprawa dotyczyła spółki, wobec której dwukrotnie nie został dochowany termin wynikający z art. 54 par. 1 pkt 7 ordynacji podatkowej. Przepis ten mówi, że jeśli organ I instancji (w tym wypadku chodziło o urząd kontroli skarbowej) nie doręczył swojej decyzji w ciągu trzech miesięcy od wszczęcia postępowania, to za czas trwania postępowania podatnikowi nie biegną odsetki od zaległości podatkowych.
Na tej podstawie spółka zażądała od urzędu skarbowego zwrotu odsetek, które już zapłaciła. Urząd jednak odmówił. Twierdził, że opóźnienie UKS nie wynikło z jego winy. UKS musiał bowiem wystąpić do Głównego Urzędu Statystycznego o wydanie klasyfikacji statystycznej, a do spółki – o przekazania dodatkowych dokumentów i wyjaśnienie przyczyn korekty deklaracji VAT-7.
Urząd skarbowy uznał, że w tej sprawie odsetki nadal biegły. Jako podstawę wskazał art. 54 par. 2 ordynacji, który wyklucza stosowanie art. 54 par. 1 pkt 7 w sytuacji gdy opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.
Spór toczył się o to, czy przepisy te mają zastosowanie nie tylko do postępowania podatkowego, lecz także kontrolnego. Spółka powoływała się tu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 października 2011 r. (sygn. akt SK 2/10), z którego wynikało, że urzędy kontroli skarbowej także muszą stosować art. 54 par. 1 pkt 7. Zarazem jednak uważała, że do postępowania kontrolnego nie ma zastosowania drugi przepis – art. 54 par. 2. Słowem, że niezależnie od przyczyn – czy leżały one po stronie urzędu – podatnikowi nie biegną odsetki, gdy organ I instancji spóźnia się z doręczeniem decyzji ponad trzy miesiące.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się ze spółką. Stwierdził, że w sprawie jak najbardziej ma zastosowanie art. 54 par. 2 ordynacji podatkowej. Jeśli opóźnienie w wydaniu decyzji było niezależne od urzędu, to odsetki za zwłokę nadal biegły i spółce nie należy się ich zwrot – stwierdził WSA. Sąd uznał, że w tej sprawie urząd działał bezzwłocznie, a wpływ na opóźnienie miało tylko to, że musiał on wystąpić do GUS o klasyfikację statystyczną, a do spółki – o przekazanie dodatkowych dokumentów i wyjaśnienie przyczyn korekty VAT-7.
Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok WSA, choć zgodził się z nim, że w postępowaniu kontrolnym należy stosować również art. 54 par. 2 ordynacji, a nie tylko art. 54 par. 1 pkt 7, jak chciała spółka.
– Nie można interpretować wyroków Trybunału Konstytucyjnego, wywodząc niekonstytucyjne skutki – stwierdził sąd kasacyjny.
NSA powziął jednak wątpliwości co do staranności i niezwłoczności działania UKS. Uznał, że sąd I instancji nie pochylił się wystarczająco nad kwestią trzymiesięcznego terminu na załatwienie sprawy.
– Ponadto, powołując się na art. 54 par. 2 ordynacji podatkowej, organ powinien wykazać przesłanki w nim zawarte – dodał NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1519/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia