Przedsiębiorca, który uzyskał decyzję o wsparciu nowej inwestycji, skorzysta ze zwolnienia podatkowego dopiero wtedy, gdy zacznie uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej. Nie wystarczy samo poniesienie kosztów kwalifikowanych – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która w tym roku dostała decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji. Miała zmodernizować istniejący już zakład i zwiększyć w ten sposób jego moce produkcyjne. Inwestycja wymagała poniesienia kosztów kwalifikowanych w rozumieniu par. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1713). Chodziło głównie o wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz na rozbudowę lub modernizację istniejących już środków trwałych.
Spółka uważała, że będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT już od miesiąca, w którym poniesie koszty kwalifikowane (zgodnie z metodą kasową), i to niezależnie od tego, kiedy odda do użytku środki trwałe będące przedmiotem inwestycji.
Była przekonana, że nie ma znaczenia moment, w którym zacznie ona uzyskiwać dochody związane z tą inwestycją, ani to, że zeznanie CIT-8 złoży dopiero 31 marca kolejnego roku.
Na poparcie swojego stanowiska przywołała par. 9 pkt 1 rozporządzenia z 28 grudnia 2018 r., z którego wynika, że „wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy począwszy od miesiąca, w którym poniósł te koszty”.
Spółka zwróciła też uwagę, że podobne stanowisko wyraził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wielu interpretacjach indywidualnych, m.in. z 1 lipca 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.205.2020.1.JKT), z 5 marca 2020 r. (sygn. 0111 -KDIB1-3.4010.597.2019.2.IZ), z 6 grudnia 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.429. 2019.2.PC), z 21 czerwca 2019 r. (sygn.0111-KDIB1 3.4010.177.2019.1.MO), z 3 czerwca 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-3.4010.62. 2019.2.MS), z 19 kwiet nia 2019 r. (sygn.0111-KDIB1 -3.4010.69.2019.1.MO), z 15 lu tego 2019 r. (sygn. 0112 KDIL3-3.4011.434.2018.1.AA).
Dodała, że takiego zdania były również wojewódzkie sądy administracyjne: w Warszawie w wyroku z 8 stycznia 2020 r. (sygn. III SA/Wa 1706/19), w Poznaniu w wyroku z 4 grudnia 2019 r. (sygn. I SA/Po 633/19) oraz w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21). Wszystkie te orzeczenia są nadal nieprawomocne.
Tym razem jednak dyrektor KIS był innego zdania. Wyjaśnił, że samo poniesienie wydatków kwalifikowanych nie oznacza automatycznie możliwości skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lit. a ustawy o CIT. Preferencja ta polega bowiem na zwolnieniu z podatku dochodu z działalności określonej w decyzji o wsparciu. Dopóki więc podatnik nie uzyska takiego dochodu, dopóty nie może skorzystać ze zwolnienia z CIT – stwierdził dyrektor KIS.
W przeciwnym razie – dodał – można by uznać, że zwolnienie z CIT przysługuje już od momentu rozpoczęcia nowej inwestycji, a więc podlegałby mu dochód uzyskany na podstawie dotychczasowych składników majątku. Zdaniem dyrektora KIS byłoby to sprzeczne z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.
Dyrektor KIS podkreślił przy tym, że zaliczenie wydatków do kosztów kwalifikowanych będzie uzależnione od zaliczenia środków trwałych do firmowej ewidencji. W przypadku bowiem środków trwałych nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie nie jest wystarczające poniesienie wydatku w znaczeniu kasowym, tak jak w jak w odniesieniu do pozostałych wydatków wskazanych w par. 8 ust. 1 rozporządzenia. Aby wydatki te mogły stanowić koszty kwalifikowane, konieczne jest zaliczenia środków trwałych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wyjaśnił organ.
Nie zgodził się ze spółką, że dniem udzielenia jej pomocy publicznej na podstawie decyzji o wsparciu będzie dzień, w którym upływa termin złożenia rocznego zeznania podatkowego. Wyjaśnił, że będzie to dzień uzyskania przez spółkę decyzji o wsparciu. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.375.2021.1.MBD