Spytała o to spółka, która w tym roku dostała decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji. Miała zmodernizować istniejący już zakład i zwiększyć w ten sposób jego moce produkcyjne. Inwestycja wymagała poniesienia kosztów kwalifikowanych w rozumieniu par. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1713). Chodziło głównie o wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz na rozbudowę lub modernizację istniejących już środków trwałych.
Spółka uważała, że będzie mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT już od miesiąca, w którym poniesie koszty kwalifikowane (zgodnie z metodą kasową), i to niezależnie od tego, kiedy odda do użytku środki trwałe będące przedmiotem inwestycji.