Kontrola kandydatów do pełnienia służby, np. w policji, nie jest objęta preferencją w podatku od towarów i usług – orzekł WSA w Poznaniu.
Zdaniem sądu zwolnienie dotyczy tylko usług medycznych służących profilaktyce, ochronie i ratowaniu zdrowia. Takiego charakteru – jego zdaniem – nie mają badania wstępne kandydatów do pracy bądź służby.
Reklama

Reklama
To kolejny już, niekorzystny dla podatników, wyrok poznańskiego sądu. Podobny zapadł 17 lipca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 103/14).
Inaczej NSA
Oba wyroki poznańskiego WSA w pełni odbiegają od ubiegłorocznego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1350/12). Sąd kasacyjny stwierdził wówczas, że badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników są określane przez kodeks pracy jako profilaktyczne. To samo – przypomniał – wynika z ustawy o służbie medycyny pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1184), w której są one określane jako profilaktyczne, niesłużące jedynie stwierdzaniu predyspozycji do określonej pracy. Jeśli badania są przeprowadzane na zlecenie pracodawcy, zgodnie z jego kodeksowymi obowiązkami, to mogą być zwolnione z podatku – orzekł NSA.
Nie każda usługa
Spór rozpatrywany przez poznański sąd dotyczył szpitala, który na zlecenie niektórych jednostek mundurowych (np. straży pożarnej, granicznej, policji) zamierzał przeprowadzać badania wstępne kandydatów do pełnienia służby.
Szpital spytał izbę skarbową, czy badania te będą zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy podmiotów leczniczych świadczących w ramach swojej działalności usługi medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
Szpital uważał, że spełni te warunki, skoro badania kandydatów do służby będą mieć charakter profilaktyczny i będą zapobiegać chorobom przez ich wczesne wykrywanie. Dodatkowo ich celem będzie niedopuszczenie do służby osób o wątłym zdrowiu – tłumaczyła jednostka.
Izba skarbowa była jednak innego zdania. Uznała, że badania wstępne przyszłych mundurowych nie służą ani ich profilaktyce, ani leczeniu. Pomagają tylko ocenić ewentualne zdolności do pełnienia służby. To nie wystarczy, by skorzystać ze zwolnienia – podsumowała izba.
Podobnie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Uznał, że gdyby przyjąć argumenty szpitala, oznaczałoby to rozszerzenie zakresu preferencji. Wtedy bowiem każda usługa medyczna, przy której świadczeniu doszłoby do zdiagnozowania choroby, byłaby wolna od VAT – stwierdził WSA. Jego zdaniem nie taki był cel ustawodawcy.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 17 września 2014 r., sygn. akt I SA/Po 101/14.