Do końca 2018 r. z ulgi mieszkaniowej w PIT skorzystał także ten, kto pieniądze ze sprzedaży mieszkania wpłacił na konto dewelopera, nawet jeśli nie zawarł w ustawowym terminie aktu notarialnego przenoszącego własność – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zmienionej interpretacji.

Przypomnijmy, że obecnie jest inaczej. Zgodnie z art. 21 ust. 25a ustawy o PIT, który wszedł w życie od 2019 r., warunkiem skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest definitywne przeniesienie własności w ciągu trzech lat od zbycia poprzedniej nieruchomości. Nie wystarczy samo podpisanie umowy deweloperskiej i wpłata pieniędzy na rachunek dewelopera. Konieczne jest podpisanie w ustawowym terminie trzech lat umowy ostatecznej przenoszącej własność.
Fiskus wymagał tego również przed 2019 r., mimo że nie wynikało to z przepisów. Dyrektor KIS wydawał wtedy niekorzystne dla podatników interpretacje, czego przykładem jest pismo z 12 grudnia 2017 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4011.353.2017.1.APA).
Chodziło o podatnika, który przed upływem pięciu lat od nabycia mieszkania je sprzedał. Pieniądze ze zbycia przelał na konto dewelopera po podpisaniu z nim umowy rezerwacyjnej. Natomiast akt notarialny podpisał dopiero po dwóch latach (przed 2019 r. na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej były tylko dwa lata).
Początkowo dyrektor KIS odmówił podatnikowi prawa do ulgi, bo stwierdził, że w ustawowym terminie nie doszło do przeniesienia własności. Swoje stanowisko skorygował dopiero po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2021 r. (sygn. akt II FSK 3142/18). Sąd orzekł, że w tamtym stanie prawnym wystarczająca była wpłata na konto dewelopera.
Potwierdził to niedawno minister finansów w interpretacji ogólnej z 2 września 2021 r. (nr DD2.8202.1.2021). Stwierdził, że przed 2019 r. w celu skorzystania z ulgi w PIT wystarczyło zawrzeć umowę deweloperską i wydać pieniądze w ciągu dwóch lat.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4011.353.2017.10.PB