Kto w 2020 r. miał przychody w wysokości co najmniej 3 mln euro, powinien był do piątku 15 października br. powiadomić dotychczasowy urząd skarbowy o tym, że w przyszłym roku będzie się rozliczać w urzędzie wyspecjalizowanym.

Analogicznie, jeśli do tej pory właściwy był urząd wyspecjalizowany, a ubiegłoroczne przychody okazały się niższe niż 3 mln euro, to należało powiadomić go o zmianie właściwości urzędu.
Niewykluczone jednak, że spóźnialscy nie poniosą konsekwencji.
Obowiązek powiadomienia o zmianie właściwości urzędu skarbowego wynika z par. 7 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U. poz. 2456).
Rozporządzenie to – jak zauważa Daniel Więckowski, doradca podatkowy i partner w LTCA – nie przewiduje kary za spóźnienie.
Ekspert nie jest też przekonany, czy w tej sytuacji fiskus mógłby zastosować grzywnę z art. 80 kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten mówi o nieterminowym składaniu informacji podatkowych i przewiduje za to grzywnę w wysokości do 120 lub 180 stawek dziennych, chyba że czyn jest mniejszej wagi (wtedy w grę wchodzi grzywna w wysokości jak za wykroczenie skarbowe).
– Pojęcie informacji podatkowej budzi wątpliwości interpretacyjne. Wydaje się, że składanie powiadomień o zmianie właściwości urzędu skarbowego nie powinno być uznane za taką informację – uważa Daniel Więckowski.
Doradza jednak spóźnialskim, aby, jeśli muszą, złożyli takie powiadomienie jak najszybciej i to najlepiej z czynnym żalem. – W takiej sytuacji ostrożność nie zawadzi – mówi ekspert LTCA.
Wymóg powiadomienia do 15 października o zmianie właściwości urzędu skarbowego dotyczy:
  • przedsiębiorców zagranicznych (z wyjątkiem osób fizycznych), którzy osiągnęli w poprzednim roku co najmniej 3 mln euro przychodu netto,
  • uczelnie i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęły w poprzednim roku co najmniej 3 mln euro przychodu netto,
  • firmy, które osiągnęły co najmniej 3 mln euro przychodów (dla których właściwym stanie się jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych),
  • firmy, których przychody przekroczyły 50 mln euro (dla których właściwym stanie się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie).
Limit przychodów 3 mln euro za 2020 r. wynosi po przeliczeniu 13 844 400 zł). Zmiana właściwości urzędu oznacza, że 2022 r. rozliczeniami danego podmiotu zajmie się jeden z 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.
Jeśli natomiast przychody danego podmiotu w 2020 r. przekroczyły 50 mln euro (po przeliczeniu – 230 740 000 zł), to powiadomienie należało złożyć do obsługującego obecnie ten podmiot naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. W 2022 r. rozliczeniami takiego podmiotu zajmie się Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy.
Poziom przychodów należy ustalić na podstawie sprawozdania finansowego, albo jeśli jest to niemożliwe – na podstawie zeznania CIT bądź deklaracji VAT. Listę wszystkich 20 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych zajmujących się rozliczeniami największych podmiotów można znaleźć w załączniku nr 1 do rozporządzenia z 28 grudnia 2020 r. ©℗