Reklama
Czeka już ona tylko na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw.
Wprowadzi korzystne zmiany dla firm, które produkują, składują bądź przetwarzają wyroby określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym (wyroby energetyczne, alkoholowe i tytoniowe) oraz niektóre inne, np. oleje smarowe. Ich produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym, zgodnie z art. 47 ustawy o podatku akcyzowym. Dopóki nie zostaną one z niego wyprowadzone, dopóty nie ma konieczności zapłaty podatku.
Obecnie powstaje problem w sytuacji, gdy inny przedsiębiorca z tej samej branży chce przejąć nieruchomość, na której znajduje się skład podatkowy, i kontynuować prowadzenie dotychczasowej działalności. Zmiana podmiotu prowadzącego skład podatkowy oznacza bowiem wygaśnięcie dotychczasowego zezwolenia na jego prowadzenie. Dla sprzedawcy nieruchomości oznacza to obowiązek zapłaty akcyzy od produkowanych wyrobów, a dla nabywcy konieczność wystąpienia o nowe zezwolenie na prowadzenie składu (wyjątek dotyczy jedynie następców prawnych lub podmiotów przekształconych).
Dzięki nowelizacji będzie możliwa kontynuacja działalności w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli sprzedawca i nabywca nieruchomości spełnią określone warunki. W tym celu sprzedawca będzie musiał sporządzić szczegółowy wykaz wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy według stanu nie później niż na następny dzień po cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu oraz niezwłocznie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu wykazu.
Z kolei nabywca będzie musiał uzyskać nowe bądź zmienione (rozszerzone) zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, które obowiązywałoby od następnego dnia po cofnięciu zezwolenia sprzedawcy. Będzie miał też obowiązek powiadomienia naczelnika urzędu, że wszystkie wyroby ujęte w wykazie sporządzonym przez sprzedawcę znajdują się w przejmowanym składzie podatkowym, oraz wpisania ich do ewidencji wyrobów akcyzowych.
Etap legislacyjny
Nowelizacja z 17 września 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym – czeka na podpis prezydenta