Większość spółek nieruchomościowych, których rok obrotowy jest inny od kalendarzowego, musi jeszcze w 2021 r. powiadomić szefa KAS o podmiotach mających prawa do takiej spółki. W tym samym czasie odpowiednią informację muszą złożyć udziałowcy i akcjonariusze.

Taką wykładnię prezentowała wcześniej Krajowa Informacja Skarbowa, a teraz potwierdziło ją biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP (patrz ramka).
Resort wyjaśnił, że jeśli rok podatkowy spółki nieruchomościowej jest inny niż kalendarzowy i zakończył się przykładowo 31 marca 2021 r., to termin na wypełnienie obowiązku informacyjnego minął 30 czerwca br., czyli z upływem trzech miesięcy od zakończenia jej roku podatkowego (patrz ramka).
Ze stanowiska MF wynika, że w 2022 r. informację o wspólnikach złożą jedynie te spółki nieruchomościowe z „łamanym rokiem obrotowym” (i ich wspólnicy), w których rok ten skończy się po 30 września br.
Biuro prasowe MF nie odpowiedziało na nasze pytanie o ewentualne sankcje, jakie grożą za niezłożenie w terminie informacji o wspólnikach spółki nieruchomościowej. Zdaniem ekspertów podstawą byłby w tym przypadku art. 80 kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 408 ze zm.), zgodnie z którym za nieterminowe złożenie informacji podatkowej grozi grzywna wynosząca 120 lub 180 stawek dziennych, chyba że czyn jest mniejszej wagi (wtedy w grę wchodzi niższa grzywna ‒ za wykroczenie skarbowe). Takie same sankcje za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego groziłyby też podatnikom mającym co najmniej 5 proc. praw do spółki nieruchomościowej.
O problemie pisaliśmy już w artykule „Nowy obowiązek jednak już w tym roku” (DGP nr 188/2021). Wtedy jednak poinformowaliśmy tylko o stanowisku KIS z 10 września 2021 r., które przekazała naszej redakcji czytelniczka DGP. Teraz potwierdzeniem tego stanowiska jest odpowiedź MF na nasze pytania. ©℗

Odpowiedź MF na pytanie DGP

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono do ustawy o CIT art. 26aa ust. 1. Zgodnie z tym przepisem spółka nieruchomościowa, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze są zbywane, jest obowiązana wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego, jako płatnik, zaliczkę na podatek od dochodu z tego tytułu w wysokości 19 proc., w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód (…).
W art. 17 ustawy zmieniającej z 28 listopada 2020 r. wskazano na regułę, zgodnie z którą podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2021 r., a zakończy się po 31 grudnia 2020 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy CIT w brzmieniu dotychczasowym.
Uwzględniając to, że spółka nieruchomościowa zgodnie z art. 26aa ustawy CIT działa w charakterze płatnika, nie znajduje do niej zastosowania art. 17 ustawy zmieniającej. W konsekwencji, co do zasady, spółka nieruchomościowa, której rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się przykładowo 31 marca 2021 r., nabywa status spółki nieruchomościowej już od 1 stycznia 2021 r. Od tego momentu na spółce nieruchomościowej ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT.
Zgodnie z art. 27 ust. 1e ustawy o CIT na spółkach nieruchomościowych ciążą także obowiązki sprawozdawcze. Mają one przekazywać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdy z nich takich praw.
Do przekazywania odpowiednich informacji szefowi Krajowej Administracji Skarbowej zobowiązano również podmioty posiadające, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) zapewniające, co najmniej 5 proc. praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5 proc. prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5 proc. ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.
Informacje te należy składać w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, a w przypadku, gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego – do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Oznacza to, że w sytuacji spółki nieruchomościowej, której rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się 31 marca 2021 r., zobowiązana ona będzie do przekazania informacji wynikających z art. 27 ust. 1e ustawy CIT w terminie do 30 czerwca 2021 r. (tj. w terminie trzech miesięcy po zakończeniu swojego roku podatkowego).